PDF Opties

Voorwoord

Geachte lezer,

Voor u ligt de Programmabegroting 2018-2021. Het is de laatste begroting die wij in onze periode 2014-2018 hebben gemaakt. Als we terugkijken op deze jaren, zien we dat wij als gemeenschap én gemeente veel hebben gepresteerd.

‘Natuurlijk’ scoort Oegstgeest hoog op de ranglijst van beste woongemeenten. We hebben een geweldig dorp om in te werken en leven, met veel groen en faciliteiten. En de inwoners maken het dorp steeds mooier. Samen met de gemeente, maar vooral ook zelf.

Wij hebben een zeer groot deel van de plannen uit onze coalitieagenda gerealiseerd. Dat waren zowel inhoudelijke thema's als organisatorische en financiële zaken. Het beheersbaar maken van de schuld en het versterken van de financiële sturing zijn immers randvoorwaarden voor een gemeente om goed plannen op te kunnen stellen en uit te voeren. Om nog meer 'in control' te komen benoemen wij daarbij steeds meer beleids- en prestatie-indicatoren, die we ook vermelden in deze begroting. Hiermee is het voor de gemeenteraad veel inzichtelijker hoe wij werken en bijsturen om het nog beter te doen.

Dat we een groot deel van onze plannen hebben waargemaakt, betekent natuurlijk niet dat er niets meer te doen of te wensen is. In de perspectiefnota die in juni is vastgesteld, staan de plannen voor de komende jaren helder omschreven. Deze plannen vormen de basis voor deze begroting. Daarin is ook al veel ruimte voor het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid, de jeugdzorgbudgetten en de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. Dit zijn zaken waaraan we het komend jaar veel aandacht zullen geven. Samen met de gemeenteraad maken we een plan voor de aanpak van de langetermijnschuld.

Samenvattend: wij zijn verheugd dat wij erin zijn geslaagd om te verbinden, te versterken en te verbeteren. Met gepaste trots kijken we terug op de afgelopen vier jaar, waarin een basis is neergelegd waarop de volgende gemeenteraad en het volgende college verder kunnen bouwen aan de toekomst.

Het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

de secretaris,

H.A. Leegstra

de burgemeester,
E.R. Jaensch