PDF Opties

Beleidsmatige ontwikkelingen

In de Doorkijk ontwikkelingen in de perspectiefnota hebben wij een beeld geschetst van de belangrijkste beleidsinhoudelijke ontwikkelingen in Oegstgeest.  In deze inleiding benoemen we deze, net als een aantal nieuwe andere ontwikkelingen sinds de vaststelling van de perspectiefnota. Ook leggen we uit hoe deze begroting meetbaarder en meer SMART geworden is.

Programmaoverstijgende ontwikkelingen 

  • Regionale samenwerking, in het bijzonder de Toekomstvisie Leidse regio 2027. We willen grip krijgen op regionale samenwerking en verbonden partijen, om te kunnen sturen op onze verbonden partijen.
  • De inwerkingtreding van de Omgevingswet - de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2019 is overigens losgelaten door het ministerie. We gaan door met de voorbereidingen zodat tegen de tijd dat de wet wel in werking treedt wij er volledig klaar voor zijn.
  • Duurzaamheid. Over duurzaamheid stellen we in 2018 een uitvoeringsprogramma Duurzaamheid en in 2018-2019 een uitvoeringsplan VANG (Van Afval Naar Grondstof) op.
  • Langetermijnschuld. Bij de behandeling van de perspectiefnota heeft de gemeenteraad het amendement ‘Aanpak langetermijnschuld’ aangenomen. Met dit amendement kunnen het college en de gemeenteraad samen scenario’s opstellen voor de langetermijnaanpak van de schuldpositie.

Ontwikkelingen binnen programma’s

Ook binnen de programma’s van de begroting is een aantal belangrijke ontwikkelingen gaande.

  • In het ruimtelijke domein: We gaan aan de slag met de projecten uit de regionale agenda Omgevingsvisie 2040 ‘Hart van Holland'.
  • Op economisch gebied: Economie71 genereert een aantal projecten die relevant zijn voor het vestigingsklimaat en de aantrekkelijkheid van Oegstgeest. Ook lokaal vinden interessante activiteiten plaats, zoals bedrijvenpark De Boeg en het Bio Science Park.
  • Op maatschappelijk gebied gaan we verder met uitvoering van de beleidsnota Met elkaar, voor elkaar, het sociaal domein van Oegstgeest 2017-2020. Naar aanleiding van de drie grote decentralisaties (Wmo, jeugdzorg en Participatiewet) staan we blijvend voor een grote maatschappelijke uitdaging. Duidelijk is dat er een groot verschil blijft bestaan tussen de beschikbare middelen en de vraag naar jeugdhulp. Het door het Rijk beschikbaar gestelde budget is te snel gedaald.
  • Op het gebied van bedrijfsvoering werken we samen met de andere gemeenten en Servicepunt71 aan harmonisering van de arbeidsvoorwaarden. Dit vereenvoudigt onderlinge samenwerking en tijdelijke uitwisseling van medewerkers.

 Meetbaarheid

Zoals in het voorwoord geschetst, vinden wij het van belang dat duidelijk is hoe wij presteren en of ons beleid effectief is. Dat doen we met beleids- en prestatie-indicatoren. Een beleidsindicator geeft inzicht of ons beleid het gewenste effect heeft. Naast de 39 verplichte beleidsindicatoren hebben wij nu ook meer eigen beleidsindicatoren opgenomen. In deze begroting zijn voor het eerst prestatie-indicatoren opgenomen. Een prestatie-indicator geeft inzicht of we onze voorgenomen prestaties behalen. Wij gebruiken voor het meten verschillende meetinstrumenten zoals CBS-cijfers, de cijfers van de BSGR en lokale inwonersenquêtes. Het soort meetinstrument is mede bepalend voor de hardheid of waarde die wij aan een indicator kunnen geven.

Tot slot hebben wij de begroting weer meer SMART gemaakt. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. We proberen duidelijk aan te geven wanneer we welke resultaten willen bereiken. De kans op slagen is namelijk groter als je je doelen concreet formuleert. Wij realiseren ons dat er nog ruimte voor verbetering is en daarom werken we ook de komende jaren aan de begroting meer SMART te maken.