PDF Opties

Taakvelden overzicht

Om tot betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid te komen, schrijft het BBV een uniforme indeling in taakvelden voor. De bijbehorende baten en lasten worden aan die taakvelden toegerekend.

Hoofdtaakveld1

Taakveld

Taakveld omschrijving

Baten

Lasten

Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

-0

1677

0.2

Burgerzaken

-464

1173

0.4

Overhead, ondersteuning organisatie

-146

7343

0.5

Treasury

-345

129

0.61

Onroerendezaakbelasting (Ozb) woningen

-4560

106

0.62

Onroerendezaakbelasting (Ozb) niet-woningen

-1706

13

0.64

Belastingen overig

-1847

18

0.7

Algemene uitkering gemeentefonds

-24535

0

0.8

Overige baten en lasten

0

8

0.10

Mutaties reserves (980)

-1508

1250

Subtotaal

-35110

11717

Economie

3.1

Economische ontwikkeling

-57

342

3.3

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

-41

38

3.4

Economische promotie

-201

0

Subtotaal

-299

381

Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

0

1038

7.2

Riolering

-2376

1631

7.3

Afval

-2854

2074

7.4

Milieubeheer

0

478

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

0

3

Subtotaal

-5231

5223

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

-14

1026

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-12888

12543

8.3

Wonen en bouwen

-853

1367

Subtotaal

-13755

14936

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-358

1252

6.2

Wijkteams

0

789

6.3

Inkomensvoorzieningen

-4152

6064

6.4

Begeleide participatie

0

1163

6.5

Arbeidsparticipatie

0

429

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

0

489

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-601

2933

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

0

3104

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

0

339

Subtotaal

-5111

16561

Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

-3

184

5.2

Sportaccommodaties

-426

1463

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0

126

5.5

Cultureel erfgoed

-9

19

5.6

Media

0

586

5.7

Openbaar groen en (open lucht) recreatie

-49

2114

Subtotaal

-486

4493

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en wegen

-3

2487

2.5

Openbaar vervoer

0

95

Subtotaal

-3

2582

Onderwijs

4.1

Openbaar basisonderwijs

-56

325

4.2

Onderwijshuisvesting

-42

1796

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-11

739

Subtotaal

-108

2861

Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-97

1196

1.2

Openbare orde en veiligheid

-2

256

Subtotaal

-100

1451

Totaal

-60203

60203

  1. 1 bedragen x €1.000