PDF Opties

Coalitieagenda

In mei 2014 hebben CDA, Leefbaar Oegstgeest en VVD de coalitieagenda 2014-2018 'Vitaal Oegstgeest: verbinden, versterken en verbeteren' gepresenteerd. In deze agenda staan de ambities die de coalitie in de periode 2014-2018 nastreeft. Van deze coalitieagenda hebben we concrete actiepunten voor het college gemaakt. Deze staan in de Programmabegroting 2015-2018. Daarnaast zijn we in 2014 direct gestart met de ambities uit de Coalitieagenda 2014-2018 uit te voeren. De eerdere verantwoording over de resultaten staat in de Jaarrekeningen 2014, 2015 en 2016. Hieronder staan de inspanningen per thema. Bij de 'Stand van zaken' vermelden we wat de status ervan is, inclusief een toelichting.

Thema coalitieagenda

Inspanning

Stand van zaken

Integriteit

Uitvoeren van eerder afgesproken acties uit integriteitsdiscussies

Afgehandeld. Het onderwerp 'Integriteit' is uitgewerkt in gedeelde normen en waarden, afkomstig uit de sessies die met de gemeenteraad en de organisatie zijn gehouden. Ook zijn de gedragsregels geactualiseerd. Per team is iemand benoemd die erop toeziet dat het onderwerp regelmatig aandacht krijgt en levendig blijft.

3D's

Intensiveren van het preventiebeleid Gezondheid en ondersteunen van de mantelzorgers

Nog gaande.De uitvoering van het nieuwe sociaal beleidsplan 'Met elkaar, voor elkaar' is gestart. Preventie is daarbij van groot belang, vooral op het gebied van jeugd. Onder de vlag van het Centrum Jeugd en Gezin wordt daarom gewerkt aan een preventieplan. Dit gebeurt ook om bij te dragen aan het verminderen van de kosten voor jeugdzorg in de toekomst. Ook zetten we in op een lobby richting het Rijk om de rijksbijdragen voor jeugdzorg te verhogen.

Met het mantelzorgoverleg Oegstgeest, waar zorgaanbieders en (belangenbehartigers van) mantelzorgers elkaar ontmoeten, werken we aan het beter in beeld brengen van behoeften. Ook maken we afspraken met elkaar over het beter ondersteunen en ontlasten van mantelzorgers.

Sociale Zaken

Ondersteunen van de begeleiding van mensen naar werk of vrijwilligerswerk

Nog gaande. De pilot 'Klant in beeld', waarbij de bijstandsconsulenten frequenter persoonlijk contact hebben met alle uitkeringsgerechtigden, is in 2016 uitgevoerd. De pilot heeft geleid tot meer activering en uitstroom en het effectiever en gerichter inzetten van de reïntegratie-instrumenten. De werkwijze zetten we de komende jaren in een iets aangepaste vorm voort.

Samenwerking met maatschappelijke initiatieven die sociale doelen verwezenlijken of versterken

Nog gaande. De samenwerking met het Dorpslab heeft geleid tot de website www.dorpskracht.net. Op die site komen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk samen. Wij zijn direct betrokken bij de verdere ontwikkeling van de site. De communicatie erover pakken we gezamenlijk op.

De uitwerking van de motie 'Daag ons uit', die bij de behandeling van de Perspectiefnota 2017-2020 is aangenomen, draagt bij aan het versterken van de samenwerking met maatschappelijke initiatieven die sociale doelen verwezenlijken. De gemeente vervult indien gewenst een ondersteunende, faciliterende en verbindende rol bij nieuwe initiatieven die bijdragen aan het beleid.

Cultuur

Dorpsgesprek organiseren over hervorming en versterking van culturele voorzieningen

Nog gaande. In 2018 blijven we verdere ontwikkeling en verbreding van het Oegstgeester Platform voor Kunst, Cultuur en Erfgoed aanmoedigen. Ook streven we naar verbindingen met nieuwe partners in de Leidse regio. Op het moment dat we een realistisch plan voorgelegd krijgen, zullen we inwoners en andere lokale organisaties in een dorpsgesprek vragen om draagvlak en ideeën voor deze projecten.

Vrijwilligers

Invoeren van maatregelen om vrijwilligers te waarderen en afstemming vraag en aanbod vrijwilligers

Nog gaande. De ondersteuning van vrijwilligers is geborgd in het beleidsplan 'Met elkaar, voor elkaar'. We organiseren een jaarlijks evenement, waar vrijwilligers en ondernemers elkaar ontmoeten. De gemeente fungeert als meewerkkracht voor vrijwilligersorganisaties. Dit is met name het geval bij Dorpskracht.net, waar vraag naar en aanbod van vrijwilligers samenkomen.

Bevorderen van moderne vormen van vrijwilligerswerk / behoud maatschappelijke stage

Nog gaande. Dorpskracht richt zich niet alleen op het traditionele vrijwilligerswerk, maar probeert juist ook kortdurende werkzaamheden te promoten en jongeren aan te spreken. Dit laatste gebeurt onder andere door de inzet van social media.

De verplichte maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs is afgeschaft; in de Wet op het voortgezet onderwijs (Wvo) staat nu dat scholen zelf de keuze hebben om de maatschappelijke stage al dan niet aan te bieden. Deze stage blijft hierdoor een volwaardig en erkend programmaonderdeel. Dit ondersteunen we.

Economie

Diverse inspanningen onder de noemer 'prioriteit voor economisch beleid'

De economische planning voor 2018 is gericht op de uitvoering van lokaal en regionaal economisch beleid.

  • Dorpsmarketing: In augustus 2017 is de stichting Dorpsmarketing opgericht. We hebben hiervoor een driejarige subsidie verstrekt. Dorpsmarketing streeft ernaar de private bijdrage op te trekken van 10% naar 25% in het derde jaar. De gemeentelijke bijdrage (de subsidie) is structureel opgenomen in de begroting.
  • De BIZ is sinds 2016 van kracht in winkelgebied De Kempenaerstraat. Hiermee heeft dit gebied meer slagkracht gekregen, onder andere door professionalisering van de marketing. Afstemming met ondernemers blijft belangrijk. Dit gebeurt in de reguliere ondernemersoverleggen en in specifieke projecten, zoals de regionale retailvisie.
  • De ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein De Boeg gaat in 2018 van start. Wij zullen deze ontwikkeling ondersteunen via het bedrijvenloket (gratis service rondom businessontwikkeling voor startende en groeiende ondernemers). Ook de ontwikkeling van het Bio Science Park West ondersteunen we via het bedrijvenloket.
  • Naast de lokale agenda vinden er diverse inspanningen plaats voor Economie071 (zie begrippenlijst). De regionale retailvisie is in uitvoering: voor onze gemeente betekent dit versterking van de winkelgebieden Lange Voort en De Kempenaerstraat.
  • Het Expat Centre Leiden is professioneel geworden. Ook is er nu overheidsdienstverlening zodat expats uit Oegstgeest zich er kunnen inschrijven. Wij zijn een van de bestuurlijke trekkers van dit project. Voor het project Regiomarketing sluit Dorpsmarketing Oegstgeest aan. Andere regionale projecten waar Oegstgeest aan deelneemt zijn: Internet of Things, Vitaliteit (voor beide zie de begrippenlijst) en de bedrijventerreinenstrategie. Het convenant voor Economie071 is in oktober 2017 vernieuwd (tot en met 2021) en zowel de bijdrage aan het programmabureau als de projecten zijn structureel in de begroting opgenomen. Nieuwe projecten voor Economie071 worden in 2017 en 2018 vastgesteld voor de thema's Mobiliteit, Arbeidsmarkt en Duurzaamheid.

Verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers

Nog gaande. De Peiling Ondernemers Klimaat (POK) is uitgevoerd in 2016: dit is een grootschalige inventarisatie onder ondernemers over knelpunten en mogelijke verbeteringen in ons beleid. De uitkomsten gebruiken we om een bijdrage te leveren aan de verbetering van ondernemingsklimaat.

Stimuleren en faciliteren van marktpartijen om het MEOB-terrein te ontwikkelen

Afgehandeld. Op 2 juni 2017 is de grondtransactie tussen Rijksvastgoedbedrijf, gemeente en Consortium A44 afgerond. Het Consortium A44 is nu eigenaar en verantwoordelijk voor de ontwikkeling tot bedrijventerrein. De naam van het nieuwe bedrijventerrein is De Boeg.

Duurzaamheid

Faciliteren van het Dorpsgesprek over duurzaamheid

Afgehandeld. Het Dorpsgesprek over duurzaamheid is uitgevoerd in 2016.

Beschikbaar stellen van daken van gemeentelijke gebouwen voor investeringen in zonnepanelen

Afgehandeld. In 2017 hebben de gemeente Oegstgeest en energiecoöperatie LEOO een overeenkomst gesloten voor het plaatsen van zonnepanelen op sporthal De Cuyl. Voordat de uitvoering daadwerkelijk kan starten, zal LEOO een haalbaarheidsstudie uitvoeren en zich inspannen om voldoende inschrijvingen te organiseren van inwoners en andere geïnteresseerden die mee willen doen met het project.

Organiseren van een best-practices- bijeenkomst over duurzaamheid

Nog gaande. We betrekken dit bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2018-2021.

Inwoners verder stimuleren om grondstoffen voor hergebruik beter te scheiden/benutten

Nog gaande. In 2017 heeft de gemeenteraad het nieuwe afvalbeleid vastgelegd in de nota 'Van Afval Naar Grondstof'. In 2018 en 2019 staat het uitvoeringsprogramma op de planning.

Rekening houden met dierenwelzijn in onze beleidsuitvoering

Dit doen we via ecologisch groenbeheer en duurzaam inkoopbeleid.

Groen

Dorpsgesprek faciliteren met betrekking tot 'Groen'

Het traject herinrichting Klinkenbergerplas kan beschouwd worden als een uitgebreid dorpsgesprek. Ook hebben we met inwoners gesproken over de thema’s biodiversiteit en klimaatadaptatie. Bewoners hebben de mogelijkheid om gedeelten van het openbaar groen zelf te onderhouden.

Onderzoeken of bescherming van de Haarlemmertrekvaart wenselijk is

In 2017 zijn wij gestart met de voorbereiding van onze eigen omgevingsvisie. Hierbij kijken we ook naar het beschermen van de Haarlemmertrekvaart. Eind 2018 verwachten wij de omgevingsvisie vast te stellen.

Verbeteringen woonomgeving

Realiseren van kleine verbeteringen in de woonomgeving

Dit is een doorlopend proces.

Verkeer en infrastructuur

Opstellen van een Mobiliteitsplan (integraal Verkeers- en Vervoersplan)

Afgehandeld. In juni 2015 is de eerste informatiebijeenkomst gehouden voor het Mobiliteitsplan (integraal Verkeers- en Vervoersplan). De gemeenteraad heeft in juni 2016 de kadernota Mobiliteitsplan vastgesteld. In maart 2017 is het Mobiliteitsplan vastgesteld.

Opstellen van de uitvoeringsplannen van het Mobiliteitsplan

Afgehandeld. Bij de vaststelling van het Mobiliteitsplan is ook het uitvoeringsprogramma vastgesteld. Dit actualiseren we iedere twee jaar.

Verbeteren van het verkeersnetwerk op basis van het Mobiliteitsplan

Nog gaande. Na vaststelling van het Mobiliteitsplan gaan we, op basis van het uitvoeringsprogramma, de verbetering van het verkeersnetwerk realiseren.

Veiligheid

Beter ondersteunen van brandweervrijwilligers in overleg met de Veiligheidsregio

Nog gaande. In de reguliere overleggen met de Veiligheidsregio is - zowel bestuurlijk als ambtelijk - de afgelopen periode aandacht gevraagd voor de positie en ondersteuning van brandweervrijwilligers. Dit is ook belangrijk vanwege

de ontwikkelingen rond de brandweerkazernes. Ook de komende periode zal dit een terugkerend thema zijn, met als doel de brandweervrijwilligers een goede positie en ondersteuning te geven. Onze inzet is daarbij vooral agenderend; het is primair aan de Veiligheidsregio om deze ondersteuning en positionering ook daadwerkelijk vorm te geven.

Actief informeren van bewoners over veiligheid

In de prioriteitsstelling Integrale Veiligheid 2015-2018 is opgenomen dat we onze inwoners (en ondernemers) actief informeren over veiligheid.

Lokale belastingen

Tarieven voor heffingen en leges blijvend baseren op basis van volledige kostendekkendheid

De tariefbepaling voor de riolering en de afvalstoffenheffing is voor 2018 gebaseerd op volledige kostendekkendheid.

Efficiënter en meer gericht op inwoners werken bij belastingen / heffingen

In het eerste kwartaal van 2017 hebben we een voorlichtingsavond voor bewoners georganiseerd. Daarnaast heeft de Belasting Samenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) een directer contact met de inwoners gerealiseerd door een telefonisch consult (op verzoek van de inwoner belt BSGR hem) mogelijk te maken. In 2018 gaan we door met deze manier van werken.