PDF Opties

Programma 4 Sociale Infrastructuur

Beleidsthema

Portefeuillehouder

Team

Veiligheid

E.R. Jaensch

Bestuur en Strategie

Inwoners zijn financieel onafhankelijk

J.J.G.M. Roeffen

Maatschappij

Iedereen doet mee

J.J.G.M. Roeffen / M.A. den Boer

Maatschappij

Inwoners hebben een gezonde leefstijl

Veiligheid in en om het huis

Mantelzorgers ondersteund

Jeugdigen ontwikkelen zich goed

J.J.G.M. Roeffen / M.A. den Boer

J.J.G.M. Roeffen / M.A. den Boer

M.A. den Boer

J.J.G.M. Roeffen

Maatschappij

Maatschappij

Maatschappij

Maatschappij

Programma 4 Sociale Infrastructuur

Het doel van het programma Sociale Infrastructuur is dat bewoners van Oegstgeest een veiliger woon-, werk- en leefomgeving hebben en dat hun maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid wordt vergroot. Voor het thema Veiligheid werken we onder meer samen in de veiligheidsregio. Voor het sociaal domein is een integraal beleidsplan vastgesteld voor de jaren 2017-2020. Dit heet 'Met elkaar, voor elkaar'. In dit plan staan zes thema's met negentien maatschappelijke doelen. In de beleidsthema's van dit programma zijn deze maatschappelijke doelen benoemd als de resultaten.

Programmadoelstelling

Een veiliger woon-, werk-, en leefomgeving met een hoge participatiegraad.

Beleidsthema Veiligheid

Integrale veiligheid

Resultaat:

 • Een veiligere woon-, werk- en leefomgeving:
  • De kans op het aantal woninginbraken is lager dan 6 per 1.000 woningen.
  • Het aantal aanmeldingen voor Burgernet bedraagt meer dan 7% van het aantal inwoners.
  • Een gezamenlijke aanpak voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit op het gebied van hennepteelt in de Leidse regio.
 • Voor taken op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding zijn we adequaat ingericht:
  • Een gezamenlijke organisatie met partners in de veiligheidsregio en in de Leidse regio is uiterlijk eind 2018 gerealiseerd.

Inspanningen:

 • We gaan de Prioriteitstelling 2015-2018 evalueren en op basis daarvan gaan we een nieuwe prioriteitsstelling 2019-2022 opstellen.
 • We voeren de acties uit zoals deze beschreven staan in het uitvoeringsplan Integrale veiligheid 2018. Een voorbeeld hiervan zijn acties die zijn gericht op het tegengaan van woninginbraken. Het onderwerp cybercrime zal als speciaal thema aan de orde komen in de vorm van voorlichting. Ook willen we de aangiftebereidheid hiervan vergroten.
 • We gaan het uitvoeringsplan Integrale veiligheid 2019 opstellen en vaststellen in december 2018.

Openbare orde en veiligheid

Inspanningen:

 • We adviseren en ondersteunen op het gebied van openbare orde en veiligheid, zoals de inzet van juridische instrumenten, toezicht- en handhaving, HALT-afdoeningen en de opvang van zwerfdieren.
 • We adviseren en ondersteunen in het kader van Keurmerk Veilig Ondernemen.
 • We hebben reguliere overleggen met veiligheidspartners zoals politie en de veiligheidsregio, waaronder brandweer en GHOR (zie begrippenlijst).

Brandweer

Inspanningen:

 • We adviseren en ondersteunen als het gaat om de crisisbeheersings- en rampenbestrijdingstaken en de brandweerzorg. Dit doen we in samenwerking met de veiligheidsregio Hollands Midden en de regionale Brandweer Hollands Midden (als onderdeel van de veiligheidsregio).
 • Ten aanzien van deze taken richten we ook de organisatie in. Dit doen we ook bij calamiteiten in de informatievoorziening en het sociaal domein.
 • We geven vorm aan de samenwerking binnen de veiligheidsregio en de Leidse regio. We zorgen voor de Officier van Dienst Bevolkingszorg, de gezamenlijke invulling van taken binnen de crisisorganisatie (zoals het voorzitterschap van het team Bevolkingszorg) en uitwisseling van personeel op diverse onderdelen van de crisisorganisatie.
 • We geven opleidingen en trainingen en organiseren oefeningen in het kader van crisisbeheersings- en rampenbestrijdingstaken.

Beleidsthema Veiligheid
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2018

Baten 2018

Saldo 2018

Begroting 2017

Integrale veiligheid

76

0

76

122

Openbare orde en veiligheid

180

0

180

187

Brandweer

1.196

-97

1.098

1.058

Totaal

1.451

-97

1.354

1.367

Beleidsthema Inwoners zijn financieel onafhankelijk

Inkomen

Resultaat:

Inspanningen:

 • We voeren onze wettelijke taken uit op het gebied van inkomensondersteuning.
 • De collectieve zorgverzekering voor minima (CZM) zetten we voort.
 • We voeren onze wettelijke taken uit op het gebied van schuldhulpverlening.
 • We subsidiëren schuldhulpverleningsactiviteiten en preventieactiviteiten.
 • Meer inwoners met een bijstandsuitkering stromen uit naar werk of zijn maatschappelijk actief.
 • Kwetsbare jongeren hebben een betere aansluiting op de arbeidsmarkt.
 • Minder inwoners hebben problematische schulden.

Werk

Inspanningen:

 • We geven (sub)regionaal uitvoering aan een eenduidige en uniforme werkgeversbenadering. Dit doen we via werkgeversservicepunten.
 • We zetten het actieve reïntegratiebeleid, dat eind 2015 gestart is, ook in 2018 voort. Daarbij maken we gebruik van de reïntegratietrajecten van DZB (samenwerkingsovereenkomst 2015-2018).
 • We subsidiëren kleinschalige reïntegratieactiviteiten.
 • Mensen die in de sociale werkvoorziening werken (Wsw-oud), blijven dit doen via een overeenkomst met DZB en via de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR-KDB).
 • 'Beschut nieuw-plaatsen' bij DZB realiseren we via een dienstverleningsovereenkomst met hen. Beschut nieuw-plaatsen zijn nieuwe werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking, in een beschermde werkomgeving.
 • We organiseren garantiebanen via DZB/Werkgeversservicepunt en het Werkbedrijf.
 • We stimuleren uitkeringsgerechtigden deel te nemen aan maatschappelijk nuttige activiteiten/vrijwilligerswerk.
 • We bieden schoolverlaters van het praktijkonderwijs/voortgezet speciaal onderwijs reïntegratieactiviteiten aan. Dit doen we via DZB en het project JA. (zie begrippenlijst)
 • We bieden integratieactiviteiten aan statushouders, via DZB en de projecten JAS en JA+ (zie begrippenlijst).

Inwoners zijn financieel onafhankelijk
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2018

Baten 2018

Saldo 2018

Begroting 2017

Inkomen

5.789

-4.152

1.636

1.448

Werk

1.706

0

1.706

1.770

Totaal

7.495

-4.152

3.343

3.219

Beleidsthema Iedereen doet mee

Resultaat:

 • Meer vrijwillige inzet.
 • Minder eenzaamheid.
 • De deelname aan kunst en cultuur neemt niet af.
 • Meer zelfredzaamheid en inclusie voor de meest kwetsbare inwoners. Inclusie is de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen, op basis van gelijkwaardige rechten en plichten
 • Meer participatie van kinderen uit minimahuishoudens.

Wmo

Inspanningen:

 • We kopen (gezamenlijk met de Leidse regio) effectief en efficiënt Wmo-voorzieningen in. Voorbeelden hiervan zijn huishoudelijke ondersteuning, individuele en groepsbegeleiding en rolstoelen.
 • We realiseren, onder andere door brede naamsbekendheid en toegankelijkheid van het Sociaal Team Oegstgeest (STO), een effectieve doorverwijzing naar Wmo-ondersteuning. Zo nodig bieden we kortdurende ondersteuning via het STO.
 • We dragen zorg voor adequate ondersteuning van inwoners. Dit doen we bijvoorbeeld door maatwerk- en algemene voorzieningen in te zetten.
 • In verband met de decentralisatie van de maatschappelijke zorg in 2020 wordt een regionaal uitvoeringsprogramma opgesteld met daarin de lokale opgave voor opvang en begeleiding van de doelgroep.

Welzijn

Inspanningen:

 • We zorgen voor de bevordering van preventie en innovatie in het sociaal domein.
 • We werken samen met partners in het sociaal domein, op basis van een duidelijke rolverdeling. Bij het toekennen van subsidies hanteren we criteria die voor alle partijen inzichtelijk en toepasbaar zijn.
 • We verstrekken subsidies, zodat we adequate en vraaggerichte cliëntondersteuning kunnen bieden.
 • We verstrekken subsidies om kwalitatief goed maatschappelijk werk te kunnen bieden.
 • We verstrekken regionaal subsidie om preventieve maatregelen voor de doelgroep OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) te realiseren. Een voorbeeld hiervan is de GGZ-inloop (vanaf 2019 wordt de preventie GGZ lokaal ingevuld).
 • We subsidiëren diverse partijen die bijdragen aan een breed aanbod van welzijnsactiviteiten. Ook ondersteunen we (potentiële) vrijwilligers en stimuleren we dat iedereen mee kan doen aan de activiteiten.
 • We leggen verbindingen tussen vrijwilligersorganisaties.
 • We stimuleren dat eenzaamheid door professionals en inwoners wordt gesignaleerd en aangepakt.
 • We voeren het projectplan Dementievriendelijke gemeente uit en subsidiëren daarnaast het Alzheimercafé, Dementiemaatje (zie begrippenlijst), scholing voor mantelzorgers en de casemanager Dementie in het STO.

Kunst en cultuur

Inspanningen:

 • We stimuleren en faciliteren nieuwe en bestaande culturele initiatieven en bevorderen lokale samenwerkingen en ontmoetingen.
 • We bevorderen het tot stand komen van de Cultuurfabriek.
 • We subsidiëren het Jeugdcultuurfonds, zodat culturele vorming ook toegankelijk is voor kinderen die leven in armoede (zie ook Sport, Jeugdsportfonds).
 • We subsidiëren lokale culturele basisvoorzieningen en ondersteunen amateurverenigingen.
 • We stimuleren de verdere ontwikkeling van de programmalijnen van de bibliotheek in het sociaal domein.
 • We subsidiëren de milieu- en muziekeducatie en we nemen deel aan het regionale programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ in het primair onderwijs.
 • We versterken de samenwerking binnen de Leidse regio op het domein Kunst en Cultuur.
 • We zorgen voor het onderhoud van beeldende kunst in de openbare ruimte.

Statushouders

Inspanningen:

 • We subsidiëren Vluchtelingenwerk ten behoeve van de maatschappelijke begeleiding, huisvestingstaakstellingen en het organiseren van een informatiepunt (bijvoorbeeld over gezinshereniging).

Iedereen doet mee
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2018

Baten 2018

Saldo 2018

Begroting 2017

Voorzieningen Wmo

3.297

-401

2.897

2.862

Welzijn

934

-70

864

972

Kunst en Cultuur

724

0

724

798

(niet) Statushouders

35

0

35

31

Totaal

4.991

-471

4.520

4.663

Beleidsthema Inwoners hebben een gezonde leefstijl

Volksgezondheid

Resultaat:

Inspanningen:

 • Het aantal inwoners dat voldoet aan de beweegnorm neemt niet af.
 • Minder jeugdigen gebruiken drugs en overmatig alcohol.
 • Meer inwoners hebben een gezond gewicht.
 • Meer inwoners zijn weerbaar op internet en sociale media.
 • We voeren onze wettelijke taken uit op het gebied van volksgezondheid, infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg en zorg voor statushouders.
 • We verstrekken subsidies zodat jongeren op school voorlichting krijgen over onderwerpen zoals het voorkomen van alcohol- en drugsgebruik en internetpesten.
 • Deze voorlichting is ook bedoeld om een gezond gewicht en de algemene weerbaarheid te bevorderen.
 • We verstrekken subsidie zodat senioren kunnen leren veilig om te gaan met hun computer.

Sport

Inspanningen:

 • We subsidiëren schoolsportactiviteiten en talentontwikkeling.
 • We subsidiëren het Jeugdsportfonds zodat sport en gezond bewegen ook toegankelijk zijn voor kinderen die leven in armoede.
 • We werken aan een nieuwe sportnota.
 • In 2018 realiseren we nieuwe korfbal-kunstgrasvelden, als onderdeel van het nieuwe Voscuylplan (zie begrippenlijst). Het beheer en onderhoud daarvan dragen we over aan de bespeler ervan, Fiks.
 • In 2018 werken en voeren we de verdere plannen van het Voscuylplan (deels) uit.
 • Bij de uitwerking van het Voscuylplan bespreken we de omgevingsaspecten met belanghebbenden en werken we deze verder uit.
 • Jaarlijks monitoren wij de gemaakte afspraken met de nieuwe exploitant van zwembad Poelmeer, waaronder de afspraak dat Optisport (de exploitant) samenwerkt met maatschappelijke organisaties en zich inspant voor de maatschappelijke waarde van het zwembad.
 • We zorgen voor de aanschaf en controle van sportmaterialen in het onderwijs en zien toe op de controle van de veiligheidsvoorschriften.
 • We verstrekken subsidies zodat basisschoolleerlingen bewegingsonderwijs van gekwalificeerde vakdocenten krijgen.
 • We voeren de meerjarenonderhoudsprogramma's (MJOP's) uit van sportaccommodaties (sporthal, gymzalen, kleed- en doucheruimten). Ook voeren we het beheerplan Sportvelden uit.
 • In 2018 stellen we nieuwe MJOP's op voor de sporthal, gymzalen en kleed- en doucheruimten.
 • In 2018 stellen we een nieuw beheerplan Sportvelden op.

Inwoners hebben een gezonde leefstijl
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2018

Baten 2018

Saldo 2018

Begroting 2017

Volksgezondheid

901

0

901

829

Sport

1.925

-482

1.443

1.169

Totaal

2.826

-482

2.344

1.998

Beleidsthema Veiligheid in en om het huis

Veiligheidspreventie

Resultaat:

 • Minder huiselijk geweld.
 • Jeugdoverlast neemt niet toe.
 • Minder valongelukken.

Inspanningen:

 • We zorgen voor een goed functioneren van Veilig Thuis (zie begrippenlijst) door te voorzien in extra menskracht.
 • We passen de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling toe. Deze meldcode helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld.
 • We verstrekken subsidie zodat de integrale crisisdienst kan functioneren.
 • We zorgen dat het Sociaal Team Oegstgeest (STO) en het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) om kunnen gaan met situaties zoals huiselijk geweld, kindermishandeling of crisisinterventie.
 • We monitoren jeugdoverlast en treden er tegen op. Dit doen we samen met het netwerk Jeugdoverlast. Dit bestaat uit wijkagenten, BOA’s, de Stichting Jeugd-en Jongerenwerk Midden-Holland en de gemeente.
 • We subsidiëren de Stichting Jeugd-en Jongerenwerk Midden-Holland. In samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kunnen we daarmee de veiligheid en leefbaarheid vergroten. Ook zorgen we hiermee voor preventieve activiteiten, zoals talent coaching, meidenwerk, kinderwerk en sportactiviteiten.
 • We subsidiëren het Jeugd Preventie Team (JPT) dat zorgt voor begeleidingstrajecten voor jongeren die in aanraking zijn gekomen met de politie en/of waarover zorgen bestaan ten aanzien van de openbare orde en veiligheid. Deze trajecten moeten ernstigere delicten voorkomen.
 • We stimuleren senioren maatregelen te nemen waarmee ze valongelukken kunnen voorkomen.

Veiligheid in en om het huis
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2018

Baten 2018

Saldo 2018

Begroting 2017

Veiligheidspreventie

165

0

165

165

Totaal

165

0

165

165

Beleidsthema Mantelzorgers ondersteund

Mantelzorg

Resultaat:

 • Minder overbelaste mantelzorgers.
 • Minder vraagverlegenheid.

Inspanningen:

 • We verstrekken subsidies om een goede ondersteuning van mantelzorgers te kunnen bieden, om meer mantelzorgers te bereiken en vraagverlegenheid te verminderen.
 • We hebben een nieuwe vorm voor de mantelzorgwaardering. Mantelzorgers krijgen een bos bloemen aan huis bezorgd.
 • We dragen uit dat om hulp vragen heel normaal is en stimuleren dat inwoners elkaar helpen.

Mantelzorgers ondersteund
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2018

Baten 2018

Saldo 2018

Begroting 2017

Mantelzorg

128

0

128

109

Totaal

128

0

128

109

Beleidsthema Jeugdigen ontwikkelen zich goed

Jeugd

Resultaat:

 • Meer jeugdigen behalen een startkwalificatie.
 • Minder opgroei- en opvoedproblemen.

Inspanningen:

 • We zorgen voor voldoende en diverse laagdrempelige opvoed- en opgroeiondersteuning.
 • We versterken de preventieve ondersteuning aan ouders en kinderen (in groepsverband en/of individueel). Dit doen we onder andere door gerichte subsidies te verstrekken. Hierdoor zal minder inzet van duurdere zorg nodig zijn.
 • We versterken de samenwerking tussen partners binnen het CJG en tussen het CJG en andere (lokale) partijen. Hiervoor worden bijeenkomsten, casusbesprekingen en overleggen georganiseerd.
 • We stimuleren dat er meer vrijwilligers komen die jongeren en hun opvoeders kunnen helpen zelfstandiger zaken aan te pakken.

Jeugdzorg

Inspanningen:

 • We werken intensief regionaal samen, zodat de inkoop van jeugdhulp effectief verloopt en de risicospreiding is geborgd.
 • We realiseren een sluitende aanpak, zodat passende zorg geboden wordt en er geen kinderen tussen wal en schip vallen.
 • We versnellen de transformatie van de jeugdhulp, waardoor er een lagere instroom naar duurdere intensieve hulp ontstaat.
 • We werken aan een soepele overgang van de jeugdhulp naar de volwassenenzorg, voor jongeren die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
 • We realiseren betere samenwerking tussen de huisartsen en het JGT.

Kinderopvang en peuterspeelzalen

Inspanningen:

 • We zien toe op de kwaliteit van de kinderopvang en treden indien nodig handhavend op.
 • We maken peuteropvang financieel toegankelijk voor ouders die niet voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komen. In 2017 ontwikkelen we een plan hiervoor; we voeren het uit in 2018.

Onderwijs algemeen

Inspanningen:

 • We houden toezicht op de financiële continuïteit, toegankelijkheid en kwaliteit van het openbaar onderwijs.
 • We voeren schoolbestuurlijk overleg en schooldirecteurenoverleg. Hiermee zorgen we voor verbinding tussen de praktijk en het beleid op het gebied van (passend) onderwijs.
 • We zorgen voor doorontwikkeling van het lokale VVE-beleid (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Dit doen we onder andere door het spreiden van het aanbod en het toekennen van bijdragen om de VVE toegankelijker te maken, waaronder voor statushouders.
 • We investeren meer in de ouderbetrokkenheid bij de VVE.
 • We dragen bij aan de vroege signalering van (leer)achterstanden. Ook dragen we bij aan de kwaliteit van passend onderwijs door het subsidiëren van leerlingbegeleiding, preventieve logopedie en taalondersteuning.
 • We zorgen voor een goede aansluiting tussen jeugdhulp en passend onderwijs voor jonge kinderen die behoefte hebben aan ondersteuning. We monitoren deze kinderen ook actief. Deze dingen doen we in samenwerking met lokale partners (CJG, SKO en scholen).
 • We willen voortijdige schooluitval en thuiszitters voorkomen en terugdringen. Dit doen we samen met het CJG, Regionaal Bureau Leerplicht en de andere samenwerkingsverbanden.
 • We zorgen voor afstemming tussen leerlingenvervoer en GGZ-vervoer vanuit de jeugdhulp.
 • We zorgen voor het behandelen en toekennen van aanvragen voor aangepast vervoer.

Onderwijshuisvesting

Inspanningen:

 • We stellen een uitwerkingsplan op, op basis van het 'Integraal Huisvestingsplan gemeente Oegstgeest 2018-2022: kadernota'.
 • We voeren overleg met basisschool Het Dok over het gebruik, beheer en onderhoud van het gebouw.
 • We voeren overleg met de Leo Kannerschool over de huisvesting van hun (voortgezet) speciaal onderwijs.
 • We behandelen aanvragen voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting voor 2019, en schademeldingen aan schoolgebouwen en hun inventaris.
 • We stellen sport- en gymzalen beschikbaar voor het bewegingsonderwijs van de basisscholen.
 • We verzekeren schoolgebouwen en vergoeden de onroerendezaakbelasting (ozb) van schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs.
 • We dragen bij aan de ontwikkelingen in het internationaal onderwijs in de Leidse regio.
 • We maken met het Curium nieuwe afspraken over de onderwijshuisvesting van kinderen die bij Curium verblijven en onderwijs volgen bij de Leo Kannerschool op het terrein van Curium.

Jeugdigen ontwikkelen zich goed
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2018

Baten 2018

Saldo 2018

Begroting 2017

Jeugd

909

0

909

948

Jeugdzorg

3.158

0

3.158

3.369

Kinderopvang en peuterspeelzalen

253

-288

-36

-110

Onderwijs algemeen

604

-14

591

548

Onderwijshuisvesting

1.796

-42

1.754

1.811

Totaal

6.720

-344

6.376

6.566

Subsidieplafonds

Subsidie is een van de middelen die we inzetten om beleid te realiseren. Een deel van het budget uit het programma Sociale Infrastructuur is bedoeld voor het verlenen van subsidies. De subsidieregeling Sociaal domein 2016 vormt naast de Algemene subsidieverordening de inhoudelijke basis voor subsidieverstrekking binnen het begrotingsprogramma Sociale Infrastructuur. Deze begroting bepaalt de financiële basis. De gemeenteraad stelt met de vaststelling van de begroting ook de subsidieplafonds vast.

In totaal is in deze begroting voor het jaar 2018 € 2.371.658 beschikbaar voor subsidies in het sociaal domein. Hiervan is een deel beschikbaar voor eenmalige subsidies. De subsidieplafonds 2018 voor de eenmalige subsidies zijn:

 • Plafond eenmalige welzijnssubsidies: € 5.000.
 • Plafond sportstimulering jeugd: € 1.500.
 • Plafond deskundigheidsbevordering vrijwilligers: € 2.500.

Nadat in december 2017 alle jaarlijkse subsidies voor 2018 zijn toegekend, komt het overzicht hiervan op onze website te staan. Een overzicht van de eenmalige subsidies die we verstrekken in de loop van 2018, publiceren we na afloop van het subsidiejaar eveneens op deze website.

Verbonden partijen

Bijdrage aan programmadoelstellingen

RDOG (Regionale Dienst Openbare Gezondsheidszorg)

De wettelijke taken die de RDOG uitvoert zijn de jeugdgezondheidszorg (thema Jeugdigen ontwikkelen zich goed) en het bevorderen en monitoren van de volksgezondheid - inclusief bestrijding van infectieziekten (beleidsthema Inwoners hebben een gezonde leefstijl).

Voor Veilig thuis, het Jeugd Preventie Team (JPT) en het Crisis Interventie Team (CIT) heeft de regio Holland Rijnland de RDOG gecontracteerd (beleidsthema Veiligheid in en om het huis).

GR VRHM (Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden)

In de GR VRHM werken wij met de hulpverleningsdiensten aan de veiligheid. De GR VRHM bereidt zich voor op rampen en ernstige ongelukken en neemt maatregelen om toenemende risico's beter te beheersen. Concreet voert de VRHM - in de vorm van verlengd lokaal bestuur - ook de brandweerzorg uit (denk aan het blussen van branden, hulpverlening bij ongevallen, etcetera.). Ook houdt de GR VRHM een gemeenschappelijke meldkamer in stand (beleidsthema Veiligheid).

GR KDB (Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek)

Binnen deze gemeenschappelijke regeling wordt voor een deel van de cliënten in Oegstgeest de WSW(oud) uitgevoerd (beleidsthema Inwoners zijn financieel onafhankelijk).

GR (O)GGZ (Gemeenschappelijke Regeling (Openbare) Geestelijke Gezondheidszorg)

De GR (O)GGZ zorgt voor het (gezamenlijk met de Leidse regio) subsidiëren van GGZ-instellingen. Het doel hiervan is om voorlichting te geven over de (O)GGZ en preventief beleid uit te voeren (beleidsthema Iedereen doet mee).

Financiën

Meerjarenoverzicht

4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Meerjarenraming

2019

2020

2021

Beleidsthema Veiligheid

Lasten

1.400

1.464

1.451

1.451

1.450

1.444

Baten

-98

-97

-97

0

-285

0

Saldo

1.302

1.367

1.354

1.451

1.165

1.444

Inwoners zijn financieel onafhankelijk

Lasten

7.041

7.251

7.495

7.419

7.239

7.249

Baten

-4.156

-4.032

-4.152

-4.222

-4.272

-4.302

Saldo

2.885

3.219

3.343

3.197

2.967

2.947

Iedereen doet mee

Lasten

5.038

5.515

4.991

4.885

4.869

4.868

Baten

-524

-852

-471

-471

-471

-471

Saldo

4.514

4.663

4.520

4.415

4.398

4.397

Inwoners hebben een gezonde leefstijl

Lasten

2.524

2.484

2.826

2.700

2.615

2.588

Baten

-466

-486

-482

-482

-482

-482

Saldo

2.057

1.998

2.344

2.218

2.133

2.106

Veiligheid in en om het huis

Lasten

0

165

165

165

165

165

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

165

165

165

165

165

Mantelzorgers ondersteund

Lasten

92

109

128

127

127

127

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

92

109

128

127

127

127

Jeugdigen ontwikkelen zich goed

Lasten

7.523

6.954

6.720

6.148

6.071

6.023

Baten

-370

-388

-344

-344

-344

-344

Saldo

7.153

6.566

6.376

5.804

5.727

5.679

Programma

Lasten

23.618

23.943

23.775

22.894

22.535

22.463

Baten

-5.614

-5.856

-5.545

-5.518

-5.853

-5.598

Saldo van baten en lasten

18.003

18.087

18.230

17.376

16.682

16.865

Reserves

Toevoeging

1.730

919

321

101

341

56

Onttrekking

-438

-568

-946

-385

-247

-215

Mutaties reserves

1.291

351

-625

-285

94

-160

Resultaat

19.294

18.438

17.605

17.091

16.776

16.705

Toelichting financiële afwijkingen

Veiligheid
In 2020 staat de verkoop van de brandweerkazerne gepland. Vanaf 2019 zullen we geen huur meer innen.

Inwoners zijn financieel onafhankelijk
De raming van de baten stijgt met € 140.000 ten opzichte van 2017. Dit is het gevolg van een extra geraamde rijksbijdrage voor de inkomensvoorzieningen voor de bijstand. De batenraming voor rente en aflossing van de leenbijstand is bij de Voortgangsrapportage 2017 eenmalig met € 20.000 verhoogd.
Tegenover de hogere raming van de rijksbijdrage, verwachten we een even zo grote stijging van de uitkeringslasten ten opzichte van 2017 (€ 140.000). Verder is in 2018 de raming van de lasten voor de Bbz met € 30.000 verlaagd, op basis van inzichten in de uitgaven in 2017. Voor bestrijding van armoede onder kinderen heeft het Rijk, als onderdeel van de algemene uitkering, ruim € 60.000 aan extra middelen beschikbaar gesteld. Ten slotte is het budget voor participatievoorzieningen in 2018 eenmalig verhoogd met ongeveer € 76.000. Dit bedrag is bestemd voor een subsidie aan Support & Co bv, het bedrijf dat de BuurtSuper in de wijk Poelgeest runt.

Iedereen doet mee

De raming voor beheer accommodaties hebben we voor 2017 incidenteel met € 3,5 ton verhoogd (voor aanpassingen aan het ventilatiesysteem van Het Dok). We onderzoeken of we deze kosten kunnen verhalen. De baten hebben we hierdoor eenmalig met eenzelfde bedrag verhoogd. Op basis van de Voortgangsrapportage 2017 hebben we in 2017 eenmalig een bedrag van € 50.250 opgenomen voor de subsidieregeling Sociaal op weg. Verder hebben we voor 2018 de raming voor cultuursubsidies met € 67.000 verlaagd (uitvoering besluit uit 2014 bij de vaststelling van de meerjarenbegroting) over de terugloop subsidie BplusC en K&O).Ten slotte hebben we in 2017 eenmalig een bedrag opgenomen voor overige opbrengsten van noodopvang van asielzoekers in de sporthal (€ 31.000).

Inwoners hebben een gezonde leefstijl
De besluitvorming over het projectplan De Voscuyl, waarbij is gekozen voor de samsam-variant (het delen van de kosten), geeft in 2018 een toename van de lasten van ongeveer € 2 ton. Dit bedrag bestaat uit de vervroegde afschrijving van bestaande investeringen van maximaal € 178.000 en een onderzoek naar de verkeerssituatie (à € 25.000). In 2019 en verder gaat het om een structurele last van ongeveer € 100.000. Bij de Perspectiefnota 2018 - 2021 is de motie '3D-reserve voor sociale infra; maar niet voor sport' aangenomen. De structurele uitgaven voor De Voscuyl dekken we nu uit de algemene middelen. De incidentele lasten van € 203.000 dekken we door een onttrekking aan de algemene reserve.
Bij de Perspectiefnota 2018-2021 is de bijdrage aan de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg in 2018 per saldo met € 80.000 verhoogd. Dit geld is onder andere bestemd voor 'Veilig thuis', uitbreiding van het CJG en een hogere algemene bijdrage door toename van het aantal inwoners.

Jeugdigen ontwikkelen zich goed
In 2017 hebben we eenmalig een subsidie ontvangen van het Rijk voor voor- en vroegschoolse voorzieningen (€ 41.000). De raming voor jeugd- en gezinsteams in 2018 is met ongeveer € 44.000 naar beneden aangepast. Dit is het gevolg van de lagere integratie-uitkering voor het sociaal domein. Voor regionale jeugdzorg is de raming in totaal met € 246.000 verlaagd, eveneens voor een belangrijk deel door verwerking van de lagere integratie-uitkering. Het betreft hierbij de budgetten voor pgb's, veiligheid, jeugdreclassering en opvang en individuele voorzieningen. Hierbij is rekening gehouden met de oorspronkelijke bijdrage- en de uitbreiding van de bijdrage aan het tijdelijk Transformatiefonds Holland Rijnland.
Het budget voor voorschools aanbod aan peuters (peuterspeelzaalwerk) is met € 68.000 verhoogd. Het budget voor het vergroten van de betrokkenheid van ouders met kinderen in de VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) en de VVE voor statushouders is met € 15.000 verhoogd.

In 2017 is eenmalig voor onderwijshuisvesting een budget geraamd van € 186.000 voor groot onderhoud/renovatie van de Jenaplanschool. Daarnaast is de raming voor huur- en leasekosten voor het speciaal onderwijs met ca. € 55.000 verlaagd.

Ontwikkeling budget na 2018
In de perspectiefnota hebben we structureel extra budgetten voor het transformatiefonds Jeugd opgenomen (€ 260.000 per jaar). Het fonds heeft een incidenteel karakter. Holland Rijnland vroeg om hiervoor middelen beschikbaar te stellen voor 2017 en 2018. Daarom hebben we voor het fonds alleen voor deze twee jaren een budget opgenomen. Holland Rijnland verwacht wel dat er ook in 2019 en verder nog extra middelen nodig zijn. Als blijkt dat deze middelen inderdaad nog gevraagd gaan worden, kunnen we deze dekken uit de reserve 3D. Het gaat dan om incidentele dekking.

In oktober 2016 heeft de gemeenteraad besloten aanpassingen in de integratie-uitkeringen niet automatisch te verstrekken aan de GR Holland Rijnland. De overweging hiervoor is dat de transformatie gericht is op afnemende kosten. Holland Rijnland moet eerst aantonen dat er voortgang zit in de afname van kosten voordat we extra middelen beschikbaar stellen.

Inmiddels is duidelijk dat er een groot verschil blijft bestaan tussen de beschikbare middelen en de vraag naar jeugdhulp: het door het Rijk beschikbaar gestelde budget is te snel gedaald. De lobby richting het Rijk, gericht op het compenseren van de negatieve gevolgen van het objectief verdeelmodel voor jeugdbudgetten voor onze regio, is ingezet. Er is nog geen uitzicht op een positief resultaat van deze lobby. We willen een toenemende achterstand in de begroting voor de jeugdhulp voorkomen. Vanaf 2019 hebben we alsnog de integratie-uitkering voor jeugdhulp binnen het sociaal domein structureel opgenomen in de begroting (vanaf 2019 € 217.000 per jaar). Dit betekent niet dat we automatisch aan Holland Rijnland uitkeren zonder dat aangetoond is dat het budget nodig is.

Overige afwijkingen op de thema's verklaren we door wijzigingen in de kapitaallasten.

Verrekening met de reserves

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 4
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Algemene reserve prog 4

Toevoeging

0

269

0

0

285

0

Onttrekking

-145

-211

-292

-202

-94

-83

Saldo

-145

58

-292

-202

191

-83

Reserve onderhoud zwembad

Toevoeging

0

-344

0

0

0

0

Onttrekking

-32

185

0

0

0

0

Saldo

-32

-159

0

0

0

0

Reserve Wmo/3D

Toevoeging

1.730

994

321

101

56

56

Onttrekking

-261

-542

-654

-183

-153

-133

Saldo

1.468

452

-333

-83

-97

-77

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 4

1.291

351

-625

-285

94

-160

De financiële mutaties op de reserves lichten we toe in paragraaf 5.2.3 Reserves.

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Begroting

Meet-periode

Oegstgeest

Nederland

Bron

BBV/OEGSTGEEST

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar1

Aantal per 10.000 inwoners

2017

2014

169,8

134,2

Bureau Halt

BBV

2018

2016

196,2

137,4

Jeugdige veelplegers2

Per 10.000 inw.

2017

2014

0

1,4

Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)

BBV

2018

2016

0

1,3

Winkeldiefstal 3

Aantal per 1.000 inwoners

2017

2015

1,5

2,4

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

BBV

2018

2016

0,6

2,3

Geweldsmisdrijven 4

Aantal per 1.000 inwoners

2017

2015

3

5,5

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

BBV

2018

2016

2,6

5,3

Diefstal uit woning 5

Aantal per 1.000 inwoners

2017

2015

4,3

3,8

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

BBV

2018

2016

2,4

3,3

Vernieling en beschadiging 6

Aantal per 1.000 inwoners

2017

2015

3,9

6

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

BBV

2018

2016

2,2

5,6

Absoluut verzuim 7

Per 1.000 inw. 5-18 jr

2017

2014

1,54

2,82

Ingrado

BBV

2018

2016

4,33

2,01

Relatief verzuim 8

Per 1.000 inw. 5-18 jr

2017

2014

16,68

31,32

Ingrado

BBV

2018

2016

4,84

26,88

% Voortijdige schoolverlaters9

%

2017

2012

1,4

3,2

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

BBV

2018

2014

1,5

2

% Niet-wekelijkse sporters10

%

2017

2014

40,7

49,9

RIVM - Zorgatlas

BBV

2018

2014

40,7

49,9

Banen 11

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar

2017

2015

498,1

737,9

LISA

BBV

2018

2016

504

744

Jongeren met een delict voor de rechter 12

% 12 t/m 21 jarigen

2017

2012

1,09

2,57

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

BBV

2018

2015

1

1,45

Kinderen in armoede13

% Kinderen tot 18 jaar

2017

2012

2,14

5,66

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

BBV

2018

2015

2,73

6,58

Netto arbeidsparticipatie14

% Van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

2017

2015

67,6

65,4

CBS - Arbeidsdeelname

BBV

2018

2016

68,4

65,8

Achterstandsleerlingen 15

% 4 t/m 12 jarigen

2017

2012

1,6

11,61

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

BBV

2018

2012

1,6

11,61

Jeugdwerkloosheid16

% 16 t/m 22 jarigen

2017

2012

0,31

1,21

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

BBV

2018

2015

0,51

1,52

Personen met een bijstandsuitkering 17

Per 1.000 inw 18 jaar en ouder

2017

2015

19,6

40,5

CBS - Participatiewet

BBV

2018

2016

21,1

41,3

Lopende reïntegratievoorzieningen18

Aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

2017

2015

9,1

31,2

CBS - Participatiewet

BBV

2018

2016

9,1

25,5

Jongeren met jeugdhulp 19

% Van alle jongeren tot 18 jaar

2017

2015

11,5

10

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

BBV

2018

2016

12

10,7

Jongeren met jeugdbescherming 20

% Van alle jongeren tot 18 jaar

2017

2015

0,3

1,2

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

BBV

2018

2016

0,5

1,2

Jongeren met jeugdreclassering 21

% Van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

2017

2015

0,3

0,5

CBS - Beleidsinformatie Jeugd

BBV

2018

2015

0,3

0,5

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo22

Aantal per 1.000 inwoners

2017

2015

?

57

CBS - Monitor Sociaal domein Wmo

BBV

2018

2016

53

62

Voelt zich wel eens onveilig in het algemeen

%

2017

2015

33,7

35,6

Veiligheidsmonitor

Oegstgeest

2018

2016

33,9

34,7

Voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt

%

2017

2015

12,6

18,1

Veiligheismonitor

Oegstgeest

2018

2016

14,4

16,4

Slachtoffer van misdrijf

%

2017

2015

17,9

17,6

Veiligheismonitor

Oegstgeest

2018

2016

16,5

17,3

Aantal socio- en techno preventieve maatregelen23

Aantal

2017

2015

3,8

3,6

Veiligheismonitor

Oegstgeest

2018

Totaal aantal High Impact Crimes (woninginbraak, overvallen, straatroof en geweld)24

Aantal

2017

2015

151

18.094*

Tabellenboekpolitie

Oegstgeest

2018

Aantal personen in de bijstand

Aantal

2017

2015

282

N.v.t.

Eigen gegevens

Oegstgeest

2018

2016

325

N.v.t

Instroom en uitstroom uit/in bijstand

Aantal

2017

2015

I: 126/U:98

N.v.t.

Eigen gegevens

Oegstgeest

2018

2016

I:144/U: 104

N.v.t.

Beoordeling eigen gezondheid (leeftijd <65 en >65)25

%

2017

2015

<65=88% >65=67%

<65=79% >65=60%

GGD HM

Oegstgeest

2018

2016

<65=85% >65=66%

<65=80% >65=62%

Eenzaamheid26

%

2017

2012

5%

8%

GGD HM

Oegstgeest

2018

2016

10%

9%

Vrijwilligerswerk27

%

2017

2015

36%

46%

Inwonersenquête

Oegstgeest

2018

2017

38%

46%

Overbelaste mantelzorgers28

%

2017

2012

1,80%

2%

Inwonersenquête

Oegstgeest

2018

2016

1,80%

2%

Bereidheid (persoonlijke) ondersteuning te bieden aan buurt- of dorpsgenoten29

%

2017

2015

54%

Niet bekend

Inwonersenquête

Oegstgeest

2018

2016

58%

Niet bekend

Vertrouwen hebben dat mensen in de buurt hulp zullen bieden als dat nodig is29

%

2017

2015

76%

Niet bekend

Inwonersenquête

Oegstgeest

2018

2017

79%

Niet bekend

Beoordeling (huisvesting) onderwijs30

Rapportcijfer

2017

Niet gemeten

Niet gemeten

Niet bekend

Inwonersenquête

Oegstgeest

2018

2017

7,5

Niet bekend

Voldoet aan beweegnorm (/ fitnorm (leeftijd <65 en >65))31

%

2017

2012

<65=71% >65=78%

<65=65% >65=69%

GGD HM

Oegstgeest

2018

2016

<65=64% >65=80%

<65=60% >65=72%

Tevreden over sportvoorzieningen32

%

2017

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Inwonersenquête

Oegstgeest

2018

2017

7,6

Niet bekend

Tevredenheid culturele voorzieningen32

%

2017

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

Inwonersenquête

Oegstgeest

2018

2017

6,6

Niet bekend

 1. 1 Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. Oegstgeest (totaal 38 verwijzingen in 2016, op totaal ongeveer 2000)jongeren)
 2. 2 Het aantal hardekernjongeren (zie begrippenlijst), per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.
 3. 3 Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
 4. 4 Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
 5. 5 Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
 6. 6 Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.
 7. 7 Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.
 8. 8 Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.
 9. 9 Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
 10. 10 Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.
 11. 11 Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
 12. 12 Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
 13. 13 Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
 14. 14 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
 15. 15 Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs dat kans heeft op een leerachterstand.
 16. 16 Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
 17. 17 Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.
 18. 18 Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
 19. 19 Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
 20. 20 Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
 21. 21 Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).
 22. 22 Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat een referentiegemiddelde gebaseerd is op het aantal deelnemende gemeentes.
 23. 23 Sociale en technische voorzorgsmaatregelen tegen criminaliteit.
 24. 24 * genoemd aantal betreft politie eenheid Den Haag.
 25. 25 Percentage inwoners dat gezondheid als (zeer) goed ervaart
 26. 26 Percentage inwoners dat zich eenzaam voelt
 27. 27 Percentage inwoners die vrijwilligerswerk doet.
 28. 28 Uit de inwonersenquête N=150) blijkt dat 20% van de mantelzorgers zich tamelijk tot ernstig overbelast voelt.
 29. 29 Percentage inwoners
 30. 30 Gemiddeld rapportcijfer kwaliteit schoolgebouwen
 31. 31 Percentage inwoners dat minimaal 5 dagen per week, 30 minuten beweegt
 32. 32 Gemiddelde rapportcijfer

Prestatie-indicatoren

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Bron

toelichting

Meer bijstandsgerechtigden stromen geheel of gedeeltelijk (parttime) uit naar betaald werk (aandeel als % ten opzichte van totaal aantal bijstandsuitkeringen medio kalenderjaar)

16%

17%

18%

19%

Minder eenzaamheid: aantal mensen dat zich regelmatig/vaak eenzaam voelt neemt af (2 % in inwonersenquête 2017)

Max 9%

Max 8%

Max 8%

Max 8%

GGD

Meer vrijwillige inzet: het aantal inwoners dat vrijwilligerswerk doet neemt toe (38% in inwonersenquête 2017)

40%

40%

42%

42%

Tevredenheid cultuuraanbod

6,6

6,6

6,6

6,6

Het aantal inwoners dat voldoet aan de beweegnorm (56% in inwonersenquête 2017)

56%

58%

58%

58%

Aantal meldingen Veilig Thuis (aantallen per eerste kwartaal).

19

20

25

25

Aantal adviezen Veilig Thuis(aantallen per eerste kwartaal)

16

17

20

20

Het aantal mantelzorgers dat zich tamelijk zwaar, zeer zwaar of overbelast voelt neemt af (20% in inwonersenquête 2017).

19%

19%

18%

18%

De naamsbekendheid van Eva neemt toe (12% in inwonersenquête 2017)

13%

15%

20%

20%

De bekendheid van het CJG neemt toe (65% in de inwonersenquête 2017)

65%

70%

70%

75%

Tevredenheid over jeugdhulp

58%

60%

62%

65%

Verhouding doorverwijzingen huisarts/JGT ombuigen naar meer JGT (2017: 47% huisartsen/28% JGT)

45% huisartsen 30% JGT

40% huisartsen 35% JGT

38% huisartsen 37% JGT

35% huisartsen 40% JGT

Aantal peuters dat door financiële bijdrage van de gemeente gebruik gaat maken van peuterspeelzalen

10

20

30

40

Geïnspecteerde locaties kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus (%)

100

100

100

100

Ingezette handhavingstrajecten bij advies handhaven (%)

100

100

100

100