PDF Opties

Programma 3 Wonen en Economie

Beleidsthema

Portefeuillehouder

Team

Wonen

E.R. Jaensch / W.E. Tönjann-Levert / J.J.G.M. Roeffen

Ruimte

Economie

W.E. Tönjann-Levert / J.J.G.M. Roeffen

Maatschappij / Beheer en Onderhoud

Programma 3 Wonen en Economie

Wij vinden het belangrijk om de kwaliteit van onze leefomgeving te waarborgen. Daarnaast willen we de economie versterken door meer samen te werken op basis van een gemeenschappelijke agenda. Dit komt aan de orde in dit programma.

In het programma Wonen zorgen we voor een kwalitatief hoogwaardig woonklimaat, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van nieuwe woongebieden zoals Nieuw-Rhijngeest. Dit is ook in lijn met onze woonvisie en volkshuisvestingsopgave. Het behoud van de kwaliteit van de leefomgeving, met zorg voor de cultuur-historische waarde, is eveneens onderdeel van ons programma. Samen met onze lokale en regionale partners werken wij aan een eerlijke woonruimteverdeling, waarbinnen speciale doelgroepen en urgenten een plaats hebben. Met onze lokale en regionale partners werken we daarbij aan een verbeterde doorstroming van de woningmarkt.

Met deze partners werken we ook samen aan onze economische agenda. Met Economie071, kennisinstellingen en ondernemers werken we bijvoorbeeld aan regionale projecten, zoals het Expatcenter, Vitaliteit en de retailvisie (zie voor alle de begrippenlijst). Daarnaast proberen wij samen met de stichting Dorpsmarketing en de ondernemersverenigingen ondernemers aan te trekken en onze dienstverlening aan hen te verbeteren.

Tot slot geven wij binnen dit programma invulling aan ons vastgoed- en grondbeleid.

Programmadoelstelling

De inwoners en ondernemers van Oegstgeest een aantrekkelijker woon- en werkklimaat bieden.

Beleidsthema Wonen

Wonen

Resultaat:

 • Waarborging van de kwaliteit van de leefomgeving met aandacht voor de cultuur-historische waarde.
 • Een kwalitatief hoogwaardig woonklimaat. De Woonvisie Oegstgeest 2016 is daarvoor het kader.
 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH, zie begrippenlijst) voldoen aan wettelijke kwaliteitscriteria; dit doen wij in samenwerking met de regiogemeenten.
 • De kaders van het erfgoed zijn in lijn met de nieuwe Erfgoedwet.

Inspanningen:

 • We gaan projecten uit de uitvoeringsagenda van de Woonvisie van Oegstgeest uit 2016 realiseren/vaststellen.
  • Het maken van prestatieafspraken voor 2019 met de woningcorporaties. Deze stellen we uiterlijk december 2018 vast.
  • We maken met ontwikkelaars afspraken over kwaliteit en uitstraling van woningen.
  • We realiseren sociale woningen conform de norm van de woonvisie.
  • We benaderen marktpartijen voor het toevoegen van betaalbare sociale huur en sociale koopwoningen.
  • We willen levensloopgeschikte woningen. Daarom stimuleren we ontwikkelaars om gelijkvloerse woningen geschikt te laten maken voor mensen met een rollator.
  • We actualiseren de beleidsregels voor de reserve sociale woningbouw.
  • We verstrekken startersleningen.
 • We gaan afstemmen en samenwerken met (overheids)partners over thema's als de regionale woonagenda, woningbouwplannen en huisvesting van arbeidsmigranten en statushouders.

Volkshuisvesting

Inspanningen:

 • We werken regionaal samen op het gebied van woonruimteverdeling in de sociale sector, de vrije sector en de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Projecten daarbij zijn het toepassen van lokaal maatwerk en het werken aan een cluster met woningen voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen.
 • We stemmen de verdeling van de te bouwen typen huizen af met de regiogemeenten in de provinciale woningbouwmonitor.
 • We passen de regionale huisvestingsverordening toe door de woningcorporaties conform deze verordening woningen te laten toewijzen en door de urgentiecommissie urgentieaanvragen te laten verwerken.

Bouw en woningtoezicht

Inspanningen:

 • We voeren ons VTH-jaarplan uit.

Grondexploitaties

Inspanningen:

 • We gaan de grondexploitaties in Nieuw-Rhijngeest actualiseren en optimaliseren.
 • We gaan de grondexploitatie in Poelgeest actualiseren en optimaliseren.

Projecten overig

Inspanningen:

 • We begeleiden initiatieven uit de markt of de samenleving om het woon- en werkklimaat te versterken.

Monumentenzorg

Inspanningen:

 • We faciliteren initiatieven om (lokaal) erfgoed te behouden en beter bekend te maken.
 • Wij gaan de nieuwe kaders voor ons erfgoed vastleggen in onze Erfgoednota en stellen die in september 2018 vast.

Beleidsthema Wonen
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2018

Baten 2018

Saldo 2018

Begroting 2017

Wonen

116

0

116

102

Volkshuisvesting

92

-1

90

15

Bouw en woningtoezicht

653

-458

195

36

Vastgoedregistratie

66

0

66

66

Apv

0

-2

-2

-2

Grondexploitaties

12.245

-12.245

0

0

Projecten overig

300

-643

-343

1.455

Monumentenzorg

19

-9

10

9

Totaal

13.491

-13.359

132

1.682

Beleidsthema Economie

Economische ontwikkeling

Resultaat:

 • Gemeente en ondernemers werken samen aan een gemeenschappelijke agenda voor economische ontwikkeling en evenementen.
 • Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor alle ondernemers in Oegstgeest.
 • Een bijdrage aan het regionale vestigingsklimaat.
 • Meer bedrijven op bedrijventerreinen, zoals het Bio Science Park.
 • Het behouden en verzelfstandigen van de weekmarkt.
 • We dringen het illegaal grondgebruik terug.
 • Het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed is onderhouden op basiskwaliteitsniveau (veilig, sober en doelmatig = 6-). Het onderhoud voldoet aan de wettelijke eisen en is duurzaam.
 • De samenleving wekt groene stroom op door middel van zonnepanelen op sporthal De Cuyl.

Inspanningen:

 • We werken verder aan de lokale economische agenda met de thema's ontmoetingen, dienstverlening, Oegstgeester beleving & evenementen en bedrijventerreinen. In 2018 staat facilitering van bedrijventerreinen centraal met nieuwe ontwikkelingen bij De Boeg en Bio Science Park - locatie Oegstgeest.
 • We werken samen met de stichting Dorpsmarketing Oegstgeest en monitoren de jaarlijkse voortgang in juni.
 • We nemen deel aan overleggen in het Bio Science Park om het ontwikkelen van de locatie West (Oegstgeest) te stimuleren. Ook ondersteunen we de gezamenlijke marketing.
 • We werken samen met ondernemers om onze bedrijventerreinen te realiseren. In 2018 zetten we in het bijzonder in op De Boeg.
 • We nemen deel aan Economie071 en uitvoeringsprojecten. Voorbeelden hiervan zijn de retailvisie Leidse regio, het Expatcentre, regiomarketing, Vitaliteit, Internet of Things en bedrijventerreinenstrategie Leidse regio (zie de begrippenlijst voor al deze projecten).
 • We werken samen met (overheids)partners.

Markt

Inspanningen:

 • We faciliteren de weekmarkt.
 • We maken samen met de marktcommissie een keuze over de verzelfstandiging van de weekmarkt. Dit doen we in het tweede kwartaal van 2018.

Grondbeleid en transacties

Inspanningen:

 • In 2018 werken we verder aan het terugdringen van illegaal grondgebruik.

Beheer gemeentelijk vastgoed

Inspanningen:

 • We onderhouden het gemeentelijk vastgoed (brandweerkazerne, molen, voormalige dienstwoningen, Carp-gebouw).
 • We voeren de nota Maatschappelijk vastgoed uit.
 • We voeren het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) Overig vastgoed uit.
 • We stellen het dak van sporthal De Cuyl beschikbaar aan de energiecoöperatie LEOO, voor de plaatsing van zonnepanelen.

Beleidsthema Economie
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2018

Baten 2018

Saldo 2018

Begroting 2017

Economische ontwikkeling

342

-57

286

246

Markt

38

-41

-3

-2

Grondbeleid en transacties

33

-39

-6

-5

Beheer gemeentelijk vastgoed

472

-355

118

-411

Totaal

886

-492

394

-173

Verbonden partijen

Bijdrage aan programmadoelstellingen

De vof Oegstgeest aan de Rijn

We gaan een aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig woon- en werkklimaat realiseren.

Financiën

Meerjarenoverzicht

3 WONEN EN ECONOMIE
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Meerjarenraming

2019

2020

2021

Beleidsthema Wonen

Lasten

20.313

31.863

13.491

8.278

6.526

2.007

Baten

-19.230

-30.181

-13.359

-6.703

-5.951

-1.433

Saldo

1.083

1.682

132

1.574

574

574

Beleidsthema Economie

Lasten

571

579

886

705

704

703

Baten

-211

-751

-492

-199

-199

-199

Saldo

360

-173

394

506

505

504

Programma

Lasten

20.883

32.442

14.377

8.982

7.229

2.710

Baten

-19.440

-30.933

-13.851

-6.902

-6.150

-1.632

Saldo van baten en lasten

1.443

1.509

527

2.080

1.079

1.078

Reserves

Toevoeging

145

683

280

253

0

0

Onttrekking

-1.879

-1.449

0

-1.000

0

0

Mutaties reserves

-1.734

-766

280

-747

0

0

Resultaat

-291

744

807

1.333

1.079

1.078

Toelichting financiële afwijkingen

Wonen
In dit beleidsthema zijn ook de grondexploitaties opgenomen. Per saldo geeft de Grex (grondexploitatie) geen resultaat binnen de begroting. De lasten en baten activeren we op basis van het vastgestelde meerjarenprogramma Grondexploitaties 2017.
Voor 2019 is binnen het beleidsthema Wonen een extra bedrag begroot van € 1 miljoen, voor de bijdrage aan de RijnGouwelijn. Hiertegenover staat een onttrekking van € 1 miljoen aan de reserve bijdrage RijnGouwelijn.

Economie
Incidenteel is in 2017 en 2018 de eerdere verkoop van de drie woonhuizen in de Dorpsstraat (nummers 60, 62 en 66) opgenomen. De technische financiële wijziging hiervan is verwerkt in de Voortgangsrapportage 2017. De opbrengst voegen we toe aan de algemene reserve.

Overige afwijkingen zijn te verklaren door wijzigingen in de kapitaallasten.

Verrekening met de reserves

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 3
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Algemene reserve prog 3

Toevoeging

0

683

280

253

0

0

Onttrekking

-145

-56

0

0

0

0

Saldo

-145

627

280

253

0

0

Egalisatiereserve Markt

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

0

0

0

0

Risicoreserve Grondexploitaties

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1.607

0

0

0

0

0

Saldo

-1.607

0

0

0

0

0

Reserve Groenvoorziening

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-40

0

0

0

0

0

Saldo

-40

0

0

0

0

0

Reserve Bijdrage RijnGouwelijn

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

-1.000

0

0

Saldo

0

0

0

-1.000

0

0

Res. Bestuursovereenk. brug Poelgeest

Toevoeging

145

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-1.309

0

0

0

0

Saldo

145

-1.309

0

0

0

0

Reserve Organisatieontwikkeling

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-87

-83

0

0

0

0

Saldo

-87

-83

0

0

0

0

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 3

-1.734

-766

280

-747

0

0

De financiële mutaties op de reserves lichten we toe in paragraaf 5.2.3 Reserves.

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Begroting

Meet-periode

Oegstgeest

Nederland

Bron

BBV/OEGSTGEEST

Functiemenging1

%

2017

2015

40,6

51,8

LISA

BBV

2018

2016

41,1

52,1

Bruto Gemeentelijk Product2

Index (verhouding tussen verwacht en gemeten product)

2017

2013

130

100

Atlas voor Gemeenten

BBV

2018

2013

130

100

Vestigingen (van bedrijven)3

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15
t/m 64 jaar

2017

2015

102,6

122,4

LISA

BBV

2018

2016

111,5

134

Nieuw gebouwde woningen4

Aantal per 1.000 woningen

2017

2013

7,6

6,6

ABF - Systeem Woningvoorraad

BBV

2018

2014

16

6

Demografische druk5

%

2017

2016

80,7

68,5

CBS -Bevolkingsstatistiek

BBV

2018

2017

80,7

69

Gemiddeld energielabel eigen gebouwen6

Label

2017

nvt

G

nvt

Extern bureau

Oegstgeest

2018

nvt

G

nvt

Eigen energiegebruik(fossiel) gemeentelijke gebouwen6

Gas in Nm3, energie in Kwh

2017

2014/2015

Gas: 30.599;
Energie: 272.014

Jaarrekeningen leveranciers

Oegstgeest

2018

2016

Gas:35.323;
Energie: 283.674

Waardering vestigingsklimaat7

Schaal 0-10

2017

2016

6

6,2

Peiling ondernemers-klimaat (POK)

Oegstgeest

2018

Omvang werkgelegenheid

Aantal banen/per 1.000 inw.

2017

2015

498,1

737,9

WSJG

Oegstgeest

2018

2016

504

744

Structuur werkgelegenheid (verdeling naar sector en bedrijfsgrootte)

%

2017

2015

Industrie 12,7
Landbouw 0,3
Handel 17,0
Collectieve dienstverlening 50,8
Zakelijke dienstverlening 17,6
Overige dienstverlening 1,5

Industrie 16,1
Landbouw 2,6
Handel 17,8
Collectieve dienstverlening 30,5
Zakelijke dienstverlening 30,7
Overige dienstverlening 2,2

WSJG

Oegstgeest

2018

2016

Industrie 11,6
Landbouw 0,4
Handel 16,9
Collectieve dienstverlening 46,9
Zakelijke dienstverlening 22,4
Overige dienstverlening 1,8

Industrie
Landbouw
Handel
Collectieve dienstverlening
Zakelijke dienstverlening 30,7
Overige dienstverlening 2,2

Rapportcijfer tevredenheid vergunningverlening (overall score)

Rapportcijfer

2017

2013

7

Klanttevredenheids-onderzoek Omgevingsvergunning

Oegstgeest

2018

Verhuisbewegingen (naar en vanuit gemeente)

Aantal per 1.000 inw.

2017

2014

Vestiging 75,1
Vertrek 68,9

Vestiging 49,7
Vertrek 46,1

WSJG

Oegstgeest

2018

Prettig wonen in de buurt

Rapportcijfer

2017

2015

7,9

7,4

Veiligheids-monitor

Oegstgeest

2018

2016

Ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen

%

2017

2015

63,6

59,9

Veiligheids-monitor

Oegstgeest

2018

2016

 1. 1 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
 2. 2 Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt gepresteerd.
 3. 3 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
 4. 4 Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
 5. 5 Aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.
 6. 6 Betreft gemeentehuis
 7. 7 Betreft ondernemersklimaat vergeleken met totale benchmark

Prestatie-indicatoren

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Bron

toelichting

Van de aanvragen voor reguliere omgevingsvergunningen handelen we 90% af binnen 8 weken

80%

85%

90%

90%

Registratie SBA

Van de overige vergunningen handelen we 95% af binnen 6 weken

90%

90%

95%

95%

Registratie Join