PDF Opties

Programma 2 Verkeer en Infrastructuur

Beleidsthema

Portefeuillehouder

Team

Veilig op pad

W.E. Tönjann-Levert / J.J.G.M. Roeffen

Ruimte / Beheer en Onderhoud

Riolering

J.J.G.M. Roeffen

Beheer en Onderhoud

Programma 2 Verkeer en Infrastructuur

In programma 2 geven we invulling aan de bereikbaarheid van Oegstgeest. Een goede en veilige bereikbaarheid maakt de kwaliteit van onze leefomgeving beter, dus is dit belangrijk. Dit doen we op basis van ons Mobiliteitsplan.

Mede door de verandering van het klimaat moeten we in Nederland anders omgaan met alle vormen van water en waterbeheer. Regels en wetten veranderen en taken verschuiven. Watertaken zijn de gemeen­telijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater, he­mel- en grondwater, het beheer van het stedelijk water en de zorgplicht van het waterschap voor het zuiveren van afvalwater. Binnen dit systeem hebben alle partijen hun eigen taken en verantwoordelijkheden, maar technisch vormt het één systeem - de (afval)waterketen. In 2018 wordt het Integraal waterketenplan vastgesteld. Dit plan, dat we opstellen in samenwerking met de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten en Wassenaar, het hoogheemraadschap van Rijnland en drinkwaterbedrijf Dunea, heeft als doel een regionaal integraal waterketensysteem met uniforme afspraken.

Programmadoelstelling

Een duurzame, bereikbare en veilige woon- en werkomgeving.

Beleidsthema Veilig op pad

Verkeer

Resultaat:

 • Uitvoeren Mobiliteitsplan: doorstroming, verkeersveiligheid, openbaar vervoer, parkeren.
 • We onderhouden de wegen, straten en pleinen volgens CROW-beeldkwaliteit niveau B.
 • Bij vervanging van de openbare verlichting kiezen we voor duurzame verlichting.

Inspanningen:

 • We gaan de aansluiting op de verkeerscentrale Leiden in januari 2018 realiseren.
 • We starten met de herinrichting van de Geversstraat in het voorjaar. De voorbereiding en participatie met bewoners is in 2017 uitgevoerd.
 • We starten met het inrichten van zogenoemde schoolzones bij twee of drie scholen (afhankelijk van de kosten). In een schoolzone is het gebied rondom een basisschool zo ingericht dat het verkeer meer aandacht heeft voor schoolkinderen.
 • We blijven werken aan verkeersveiligheid. Dit doen we bijvoorbeeld met fietsexamens op basisscholen, een fietsverlichtingsactie en DriveXperience (coachingsdag voor jongeren tot 25 jaar met rijbewijs).
 • We geven advies en nemen beleidsmaatregelen over verkeer- en vervoersvraagstukken, zoals openbaar vervoer, voorzieningen (elektrische) voertuigen en planontwikkeling.
 • We voeren kleine verkeersmaatregelen uit in samenspraak met de samenleving, zoals verkeersdrempels, bebording en fietsklemmen.
 • We hebben structureel overleg met partners over maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer op regionaal en lokaal niveau en zorgen voor de uitvoering daarvan.
 • We nemen deel aan regionale projecten, zoals de Leidse Ring, Hoogwaardig Openbaar Vervoer, Rijnlandroute en de Noordelijke Randweg (zie voor alle de begrippenlijst).

Wegen, straten en pleinen

Inspanningen:

 • We voeren de beheerplannen Wegen, Civiele kunstwerken, Openbare verlichting en Verkeersregelinstallaties uit
 • We voeren het Gladheidbestrijdingsplan uit.
 • We brengen duurzame led-verlichting aan bij de vervanging van de openbare verlichting.

Beleidsthema Veilig op pad
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2018

Baten 2018

Saldo 2018

Begroting 2017

Verkeer

253

-14

238

318

Wegen, straten en pleinen

1.916

11

1.927

1.615

Totaal

2.168

-3

2.165

1.933

Beleidsthema riolering

Riolering

Resultaat:

 • Een duurzame inzameling en afvoer van afvalwater.
 • Een duurzaam tegen wateroverlast beschermde openbare ruimte.

Inspanningen:

 • We voeren het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 en het Wateractieplan uit.
 • In 2018 stellen we het Integraal Waterketenplan vast.

Beleidsthema Riolering
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2018

Baten 2018

Saldo 2018

Begroting 2017

Riolering

1.681

-2.376

-695

-389

Totaal

1.681

-2.376

-695

-389

Financiën

Meerjarenoverzicht

2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Meerjarenraming

2019

2020

2021

Beleidsthema Veilig op pad

Lasten

2.789

1.988

2.168

2.348

2.679

2.736

Baten

-506

-55

-3

-3

-3

-3

Saldo

2.283

1.933

2.165

2.345

2.676

2.733

Beleidsthema Riolering

Lasten

1.720

1.678

1.681

1.724

1.755

1.785

Baten

-2.375

-2.067

-2.376

-2.437

-2.500

-2.536

Saldo

-655

-389

-695

-713

-745

-751

Programma

Lasten

4.509

3.666

3.849

4.072

4.434

4.521

Baten

-2.881

-2.121

-2.379

-2.440

-2.503

-2.539

Saldo van baten en lasten

1.628

1.544

1.470

1.632

1.931

1.982

Reserves

Toevoeging

0

-4.493

0

-4

-4

-4

Onttrekking

-526

4.502

0

0

0

0

Mutaties reserves

-526

9

0

-4

-4

-4

Resultaat

1.102

1.554

1.470

1.628

1.927

1.978

Toelichting financiële afwijkingen

Veilig op pad
Het Mobiliteitsplan is vastgesteld op 30 maart 2017. Bij dit plan hoort ook een agenda waarin staat hoe we het plan willen uitvoeren. De financiële uitwerking is meegenomen in het meerjareninvesteringsplan en in de exploitatie.

Riolering
De opbrengst van de rioolheffing is in 2018 hoger dan 2017. Dit komt met name door de toename van het areaal van onze gemeente.

Overige afwijkingen zijn te verklaren door wijzigingen in de kapitaallasten.

Verrekening met de reserves

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 2
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Algemene reserve programma 2

Toevoeging

0

476

0

-4

-4

-4

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

476

0

-4

-4

-4

Res.Inv. Openb. Ruimte met Maatsch. Nut

Toevoeging

0

-4.969

0

0

0

0

Onttrekking

-484

4.502

0

0

0

0

Saldo

-484

-467

0

0

0

0

Reserve Afrit/oprit Flora Holland A44

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-42

0

0

0

0

0

Saldo

-42

0

0

0

0

0

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 2

-526

9

0

-4

-4

-4

Een toelichting op de financiële mutaties op de reserves staat in paragraaf 5.2.3 Reserves.

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Begroting

Meet-periode

Oegstgeest

Nederland

Bron

BBV/OEGSTGEEST

Hernieuwbare elektriciteit 1

%

2017

2014

1

10

Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

BBV

2018

2015

1,5

11,8

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig 2

%

2017

2014

2

7

VeiligheidNL

BBV

2018

2015

3

8

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser 3

%

2017

2014

14

10

VeiligheidNL

BBV

2018

2015

9

9

In de buurt is het buiten goed verlicht

%

2017

2015

82,6%

77,1%

Veiligheidsmonitor

Oegstgeest

2018

2016

Niet gemeten

78,3%

In de buurt zijn de wegen, paden en pleintjes goed onderhouden

%

2017

2015

82,9%

69,1%

Veiligheidsmonitor

Oegstgeest

2018

2016

Niet gemeten

69,7%

Ongevallen

Aantal
per 1.000 inw.

2017

2014

3,8

5,6

Waarstaatje gemeente.nl - Openbare orde en veiligheid

Oegstgeest

2018

2015

3,3

6,7

Ervaren verkeersdrukte4

%

2017

Eigen enquête

Oegstgeest

2018

In mijn buurt is er voldoende parkeergelegenheid5

%

2017

Eigen enquête

Oegstgeest

2018

Hoe vaak heeft u te maken met een onveilige verkeerssituatie in uw buurt?6

%

2017

Eigen enquête

Oegstgeest

2018

 1. 1 Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
 2. 2 Als aandeel van het totaal aantal ongevallen dat leidt tot ziekenhuisopnamen.
 3. 3 Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.
 4. 4 Meenemen in de regio-enquête.
 5. 5 Meenemen in de regio-enquête.
 6. 6 Meenemen in de regio-enquête.

Prestatie-indicator

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Bron

toelichting

Wegen, straten en pleinen voldoen op het moment van meten aan beeldkwaliteit CROW B of hoger

Minimaal 90%

Minimaal 90%

Minimaal 90%

Minimaal 90%

Onafhankelijke schouw

Op 24 september 2015 heeft de raad besloten dat de openbare ruimte dient te worden onderhouden op beeldkwaliteit B. Omdat de kwaliteit geen constante is mag maximaal 10% van het areaal beneden het vastgestelde beeld liggen.