PDF Opties

Programma 1 Natuur en Landschap

Beleidsthema

Portefeuillehouder

Team

Groen en water

J.J.G.M. Roeffen

Beheer en Onderhoud

Ruimtelijke structuur

W.E. Tönjann-Levert / J.J.G.M. Roeffen

Ruimte

Reiniging

J.J.G.M. Roeffen

Beheer en Onderhoud

Programma 1 Natuur en Landschap

In programma 1 houden we ons bezig met natuur en landschap. Een belangrijke uitdaging is het groen zo goed mogelijk te behouden, gezien de complexe maatschappelijke opgaven (energietransitie, klimaatadaptatie, verstedelijking, mobiliteit en de gebiedsopgave A44) die ons wachten. Onder de nieuwe Omgevingswet komen deze kwesties vanzelfsprekend aan de orde. In de regionale agenda Omgevingsvisie 2040 Hart van Holland en het document ‘De toekomst is nu; duurzaam Oegstgeest’ gaan we op regionaal en lokaal niveau in op deze zaken.

Momenteel bereiden we ons voor op de nieuwe Omgevingswet. Onze ambities hiervoor hebben we vastgesteld in het bestuurlijk kader Omgevingswet. Dit vormt de leidraad voor nieuwe instrumenten (zoals de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan) die we gaan ontwikkelen. Om de Omgevingswet goed in te voeren, zetten wij indien mogelijk in op regionale samenwerking.

Groen vinden we belangrijk. Het is goed voor de gezondheid, de biodiversiteit en de klimaatbestendigheid. Bovendien lokt groen uit tot bewegen. De ruimtelijke consequenties van de opgaven die we voor de boeg hebben, onderzoeken we dus aandachtig. Bij het opstellen van onze lokale omgevingsvisie houden we onze kwaliteiten en identiteit goed in het oog.

In Oegstgeest zijn afspraken gemaakt over hoe schoon en hoe netjes de wegen en groenvoorzieningen moeten zijn. Dit noemen we ‘beeldkwaliteit’. De beeldkwaliteit voor de openbare ruimte is onder te verdelen in vijf verschillende niveau's, de zogenoemde CROW-niveaus. Bij ons is de beeldkwaliteit niveau B (dit is het middelste niveau) en bij enkele onderdelen niveau C. Dat zijn bewuste keuzes: we laten de natuur op sommige plekken haar gang gaan, waardoor natuurlijker groen ontstaat met een hogere ecologische waarde. In lijn met de toekomstvisie 2020 'Oegstgeest in beweging' en de Coalitieagenda 2014-2018 gaan wij inwoners meer betrekken bij het beheer, het onderhoud en de inrichting van de openbare ruimte. Dit doen we door hierover met hen het gesprek aan te gaan.

Duurzaam hergebruik van grondstoffen staat bij ons afvalbeleid voorop. We stimuleren inwoners het afval zoveel mogelijk gescheiden aan te bieden. In 2018-2019 gaan we het uitwerkingsplan VANG, 'Van afval naar grondstof', (zie begrippenlijst) opstellen.

Programmadoelstelling

We willen meer betrokkenheid van inwoners bij het beheer, onderhoud en de inrichting van de openbare ruimte. Zelf willen we afval op grotere schaal gescheiden inzamelen. De kwaliteit van de directe leefomgeving waarborgen we in duidelijke kaders. Daarbij zoeken we naar meer mogelijkheden voor multifunctioneel ruimtegebruik.

Beleidsthema Groen en water

Groen

Resultaat:

 • Hagen, bosplantsoenen en beschoeiingen zijn onderhouden op CROW-beeldkwaliteit niveau C.
 • Overig openbaar groen en water zijn onderhouden op CROW-beeldkwaliteit niveau B.

Inspanningen:

 • We gaan 30% van het gazon ecologisch onderhouden.
 • We gaan het Groenbeleidsplan en het beheerplan Groen uitvoeren.
 • We actualiseren de lijst van monumentale bomen.

Water

Inspanningen:

 • We gaan het Baggerplan uitvoeren.

Beleidsthema Groen en water
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2018

Baten 2018

Saldo 2018

Begroting 2017

Groen

1.685

-9

1.676

1.739

Water

334

-39

295

518

Totaal

2.019

-49

1.971

2.257

Beleidsthema Ruimtelijke structuur

Ruimtelijk beleid

Resultaat:

 • Voorbereiden op de transitie naar de Omgevingswet.
 • Vastleggen van de kwaliteit van de bestaande leefomgeving, ontwikkelingen (bijvoorbeeld Nieuw-Rhijngeest) en andere initiatieven in omgevingsvisie, bestemmingsplannen of andere planologische kaders.
 • Zorgen dat ons beleid in overeenstemming is met de gestelde kaders van hogere overheden.
 • Uitvoeren van het vastgestelde milieubeleid, samen met de ODWH.

Inspanningen:

 • We voeren het programma Implementatie Omgevingswet uit. In 2018 ligt de focus op het project Omgevingsvisie Oegstgeest, de informatievoorziening Omgevingswet (in samenwerking met in ieder geval de gemeente Leiden) en het in beeld brengen van de benodigde competenties en opleidingsbehoeften van de medewerkers. In 2018 voeren we het plan voor het domein Digitalisering en Informatisering uit en doen we ervaring op (bijvoorbeeld door de Leerkring Omgevingsplan).
 • We werken aan de Lokale omgevingsvisie Oegstgeest, als opvolger van de Structuurvisie 2005-2020. Dit doen we in samenwerking met inwoners en belanghebbende partijen. In 2018 leveren we een plan van aanpak op, met daarin een planning en kaders voor participatie met de samenleving. Wij streven ernaar om onze omgevingsvisie in december 2018 vast te stellen.
 • We stellen de bestemmingsplannen Nieuw-Rhijngeest Zuid (wonen) en Oranje Nassau vast in oktober 2018.
 • Wij stellen de gebiedsvisies Endegeest en Overgeest vast in het eerste kwartaal 2018 en starten daarna met de bestemmingsplanprocedures.
 • We begeleiden initiatieven in het kader van de uitgebreide omgevingsvergunning.
 • We nemen deel aan projecten binnen de omgevingsagenda Hart van Holland 2040, op de onderwerpen verstedelijking, zone A44 en energietransitie.

Milieubeleid

Inspanningen:

 • We voeren onze wettelijke milieutaken uit.
 • We nemen deel aan de Omgevingsraad Schiphol.
 • We houden de geluidsmeetpunten in stand.

Beleidsthema Ruimtelijke structuur
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2018

Baten 2018

Saldo 2018

Begroting 2017

Ruimtelijk beleid

976

-14

962

413

Milieubeleid

402

0

402

471

Totaal

1.378

-14

1.364

883

Beleidsthema Reiniging

Reiniging

Resultaat:

 • Geoptimaliseerde inzameling van nuttige grondstoffen.

Inspanningen:

 • We gaan in 2018 en 2019 het uitwerkingsprogramma Van afval naar grondstof opstellen.
 • We dragen zorg voor optimale haalvoorzieningen van onder meer restafval, groente-, fruit- en tuinafval en plastic verpakkingen.
 • Ook dragen we zorg voor optimale brengvoorzieningen voor onder meer glas, oud papier, textiel, klein chemisch afval, elektrische apparaten en grof (tuin)afval.

Beleidsthema Reiniging
(bedragen x € 1.000)

Lasten 2018

Baten 2018

Saldo 2018

Begroting 2017

Reiniging

2.149

-2.854

-705

-638

Totaal

2.149

-2.854

-705

-638

Verbonden partijen

Bijdrage aan programmadoelstellingen

Omgevingsdienst West Holland

Uitvoeren van de wettelijke milieutaken.

Gemeente Leiden

Inzamelen diverse huishoudelijke afvalstromen.

Financiën

Meerjarenoverzicht

1 NATUUR EN LANDSCHAP
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Meerjarenraming

2019

2020

2021

Beleidsthema Groen en water

Lasten

2.180

2.788

2.019

1.982

1.971

1.981

Baten

-776

-530

-49

-11

-11

-11

Saldo

1.404

2.257

1.971

1.971

1.960

1.970

Beleidsthema Ruimtelijke structuur

Lasten

861

1.107

1.378

1.151

933

804

Baten

14

-224

-14

-14

-14

-14

Saldo

876

883

1.364

1.137

919

790

Beleidsthema Reiniging

Lasten

2.208

2.230

2.149

2.144

2.148

2.166

Baten

-2.795

-2.867

-2.854

-2.851

-2.856

-2.877

Saldo

-586

-638

-705

-707

-708

-712

Programma

Lasten

5.249

6.125

5.546

5.277

5.052

4.951

Baten

-3.556

-3.621

-2.917

-2.876

-2.881

-2.902

Saldo van baten en lasten

1.693

2.503

2.629

2.401

2.171

2.049

Reserves

Toevoeging

706

15

0

0

0

0

Onttrekking

-51

-51

-51

-51

-51

-51

Mutaties reserves

655

-36

-51

-51

-51

-51

Resultaat

2.348

2.467

2.578

2.350

2.119

1.998

Toelichting financiële afwijkingen

Groen en water

In 2017 zijn € 530.000 baten en € 725.000 lasten opgenomen om het project Herinrichting Klinkenbergerplas uit te voeren. Deze baten en lasten zijn de overlopende kosten en opbrengsten van het project uit 2016. De incidentele extra kosten en opbrengsten van het 'bossenfonds' (zie begrippenlijst), voor de aanleg van extra bomen bij de kleine plas, zijn opgenomen in de begroting van 2018. De werkzaamheden zijn gestart in 2017 en lopen door in 2018. Voor de uitvoering van het project zullen we bij de Jaarrekening 2017 vragen om de resterende projectgelden over te hevelen, om hiermee het project te kunnen afronden.

Ruimtelijke structuur

 • De stelselherziening die samenhangt met de Omgevingswet vraagt nu al een behoorlijke inspanning. We zijn begonnen om ons voor te bereiden en dat kost inzet en middelen. Voor de invoering van de Omgevingswet zijn de benodigde extra middelen voor de eerste vier jaar (beginnend in 2017) opgenomen. Voor 2018 is dat een extra budget van € 307.000, voor 2019 is dat € 297.000 en voor 2020 gaat het om € 79.000.
 • Voor de structuurvisie is in 2017 én 2018 incidenteel € 50.000 opgenomen in de begroting.
 • Voor Hart van Holland (zie begrippenlijst) is vanaf 2018 voor drie jaar € 50.000 extra beschikbaar.
 • De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West Holland was in 2017 € 72.000 hoger dan in 2018.
 • In 2017 is de opbrengst (€ 210.000) van de exploitatieovereenkomst met Airbus opgenomen. Dit is een eenmalige bijdrage.

Reiniging
Bij de Voortgangsrapportage 2017 zijn incidenteel meer lasten begroot, daarom hebben we een storting opgenomen van € 50.000 in de voorziening Afvalstoffenheffing. Daarnaast is in 2017 voor de uitvoering van de beleidsvisie Van afval naar grondstof eenmalig € 35.000 nodig. Hierdoor zijn de lasten in 2018 lager dan in 2017. In 2018 dalen de inkomsten iets omdat de kosten van afvalinzameling naar verwachting dalen.

Overige afwijkingen zijn te verklaren door wijzigingen in de kapitaallasten.

Verrekening met de reserves

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 1
(bedragen x € 1.000)

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Algemene reserve prog 1

Toevoeging

0

15

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

15

0

0

0

0

Reserve Onderhoud Klinkenbergerplas

Toevoeging

706

0

0

0

0

0

Onttrekking

-51

-51

-51

-51

-51

-51

Saldo

655

-51

-51

-51

-51

-51

VERREKENING RESERVES PROGRAMMA 1

655

-36

-51

-51

-51

-51

De financiële mutaties op de reserves lichten we toe in paragraaf 5.2.3 Reserves.

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Begroting

Meet-periode

Oegstgeest

Nederland

Bron

BBV/OEGSTGEEST

Fijn huishoudelijk restafval1

Kg/inwoner

2017

2014

180

205

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

BBV

2018

2015

181

200

In de buurt zijn perken, plantsoenen en parken goed onderhouden

%

2017

2015

81,9%

68,3%

Veiligheidsmonitor

Oegstgeest

2018

2015

81,9%

68,3%

De buurt waarin u woont is er in de afgelopen 12 maanden op vooruitgegaan

%

2017

2015

8,1

9,9

Veiligheidsmonitor

Oegstgeest

2018

2015

8,1

9,9

De buurt waarin u woont is er in de afgelopen 12 maanden op achteruitgegaan

%

2017

2015

7,5

13,5

Veiligheidsmonitor

Oegstgeest

2018

2015

7,5

13,5

De buurt waarin u woont is in de afgelopen 12 maanden gelijk gebleven

%

2017

2015

79,9

72,4

Veiligheidsmonitor

Oegstgeest

2018

2015

79,9

72,4

Schaalscore fysieke voorzieningen in de buurt

Schaal 0-10

2017

2015

6,8

6,3

Veiligheidsmonitor

Oegstgeest

2018

2015

6,8

6,3

Ranglijst woonaantrekkelijkheid

Positie

2017

2016

8

390

Elsevier

Oegstgeest

2018

2017

9

390

In mijn buurt is voldoende groen

%

2017

Niet bekend

Niet bekend

n/b

Veiligheidsmonitor

Oegstgeest

2018

2017

78%

nvt

Heeft u zich de afgelopen 12 maanden actief ingezet voor de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt?

%

2017

n/b

n/b

n/b

WSJG/ eigen enquete

Oegstgeest

2018

2017

15%

nvt

 1. 1 De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg).

Prestatie-indicatoren

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Bron

toelichting

Het openbaar groen (met uitzondering van hagen, bosplantsoen en beschoeiingen) en water voldoet op het moment van meten aan beeldkwaliteit CROW B of hoger

minimaal 90%

minimaal 90%

minimaal 90%

minimaal 90%

Onafhankelijke schouw

Op 24 september 2015 is besloten dat we de openbare ruimte dienen te onderhouden op beeldkwaliteit B. Een uitzondering geldt voor hagen, bosplantsoenen en beschoeiingen: deze mogen beeldkwaliteit CROW C hebben. Omdat kwaliteit geen constante is, mag maximaal 10% van het areaal beneden het vastgestelde beeld liggen.

Speeltoestellen voldoen aan de wettelijke eisen

90%

90%

90%

90%

Eigen inspectieresultaten

Minimaal 52% gescheiden inzameling van huishoudelijk afval

52%

52%

52%

52%

Eigen afvalregistratie

Doelstelling vanaf 2023 is minimaal 75%.

Minimaal 75% gescheiden inzameling grof huishoudelijk afval

75%

75%

75%

75%

Eigen afvalregistratie